EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 08.

JR8-MRŠ-2014

Veljavnost razpisa: 12. 09.
Status Arhiv
JR8-MRŠ-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti avtorjev in rezidenčnih štipendij v tujini za leto 2014
(v nadaljevanju: JR8-MRŠ-2014)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Naslov za pošto: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in cilji javnega razpisa JR8-MRŠ-2014
Predmet javnega razpisa JR8-MRŠ-2014 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih mobilnosti avtorjev in rezidenčnih štipendij v tujini.

JAK bo kulturne projekte v letu 2014 v okviru javnega razpisa JR8-MRŠ-2014 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- neposredna podpora avtorjem leposlovnih in humanističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
- promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

Osnovna razpisna področja
Mobilnost avtorjev (M)
Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, namenjenih predvsem širši javnosti. Predmet razpisnega področja je prav tako sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevnih kulturnih prireditvah v tujini, ki so namenjene širši javnosti in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.
Rezidenčne štipendije v tujini (RŠ)
Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je izbor vrhunskih in perspektivnih ustvarjalcev, avtorjev leposlovnih ali esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in s svojim delom bistveno prispevajo k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru, za enomesečne rezidenčne štipendije na lokacijah v tujini.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo vlogo oziroma razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu www.jakrs.si. Podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge so na spletnih naslovih https://jakrs.e-razpisi.si in www.jakrs.si.
Po končanem izpolnjevanju vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oziroma na obrazcih.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan objave javnega razpisa JR8-MRŠ-2014 v Uradnem listu RS 8. 8. 2014 in na spletni strani JAK https://jakrs.e-razpisi.si ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 12. 9. 2014.
Vsi zahtevani originalni prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, datirani in podpisani s strani prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

 

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije je namenjen pogodbenikom iz naslova Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti avtorjev in rezidenčnih štipendij v tujini za leto 2014 za področje mobilnosti.

Poročila:

Obrazec Končno vsebinsko in finančno poročilo - MOBILNOST je namenjen pogodbenikom iz naslova Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti avtorjev in rezidenčnih štipendij v tujini za leto 2014 za področje mobilnosti.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: