EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 09.

JR8–INT–2017

Veljavnost razpisa: 23. 10.
Status Arhiv
JR8–INT–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru (v nadaljevanju: JR8–INT–2017)

Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR8–INT–2017 je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov oz. aktivnosti, ki so namenjene razvoju in uveljavljanju literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru.

Razpis je namenjen dvigu prepoznavnosti kakovostnih kulturnih programov s področja knjige v tujini, zlasti literarnih festivalov in literarnih prireditev, njihovi mednarodni promociji, razvoju kompetenc kulturnih producentov za uspešen nastop v okviru projekta Slovenija, častna gostja frankfurtskega knjižnega sejma, krepitvi povezav med kulturnimi producenti in  tujimi partnerji, mreženju in krepitvi povezav med področjema knjige ter (kulturnega) turizma doma in v tujini.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.


Rok javnega razpisa in oddaja vloge
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–INT–2017 v Uradnem listu RS dne 22. 9. 2017 in se izteče dne 23. 10. 2017.
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: gp.jakrs@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv javnega razpisa (JR8–INT–2017).

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10.03. 2017).

Zahtevki:

Obrazca za zahtevek sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru (JR8–INT–2017):

Poročila:

Končno poročilo:

Obrazca za končno poročilo sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in uveljavljanja literarnih festivalov in literarnih prireditev v mednarodnem prostoru (JR8-INT-2017):

OBR1: Končno poročilo za INT
OBR2: Finančna konstrukcija končnega poročila INT

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: