EU Skladi

JR6-KN-2010-2012

Objavljen je Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 2010─2012

Objavljen je Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 20102012


Javna agencija za knjigo RS (JAK) je v Uradnem listu RS št. 58/2009 in na svoji spletni strani (www.jakrs.si) 16. oktobra 2009 objavila Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila 2010─2012, namenjen sofinanciranju stanovskih društev, ki bodo avtorjem podeljevala delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah.

Razpisni rok
Javni ciljni razpis se začne 16. 10. 2009 in se zaključi 16. 11. 2009.

Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani JAK, kjer so tudi vsi drugi podatki, povezani z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij itd.). Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni  JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
- v celoti izpolnjen, žigosan in podpisan originalni prijavni obrazec,
- obvezno prilogo 1: pravilnik in/ali besedilo razpisa/natečaja za podelitev delovnih štipendij društva,
- parafiran vzorec Pogodbe o financiranju in izvedbi kulturnega projekta na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za obdobje 2010–2012.

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji za ocenjevanje vlog razpisa.

Za dodatne informacije se vsak delavnik med 10. in 12. uro obrnite na pristojno uslužbenko:
Tjašo Urankar, telefon: 01 369 58 25, e-pošta: tjasa.urankar(at)jakrs.si.

Informacije lahko dobite tudi po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.