EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
13. 09.

JR11-E-USP-2013

Veljavnost razpisa: 14. 10.
Status Arhiv
JR11-E-USP-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2013 - razvoj in dvig kompetenc na področju elektronskega založništva (v nadaljevanju: JR11-E-USP-2013)

1. Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR11-E-USP-2013 je sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki so namenjeni razvoju in dvigu kompetenc na področju različnih segmentov elektronskega založništva, vključno s pripravo elektronskih knjig, njihovo javno dostopnostjo, promocijo, distribucijskimi potmi in prodajo elektronskih knjig.

JAK bo kulturne projekte v okviru javnega razpisa JR11-E-USP-2013 podprla v skladu z naslednjimi cilji:
- izvedba kakovostnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige ter podpora razvoju in dvigu kompetenc na področju elektronskega založništva,
- izboljšanje strokovne usposobljenosti zaposlenih in samozaposlenih, ki delujejo na področju elektronskega založništva,
- razvoj in širitev trga elektronskih knjig v slovenskem jeziku.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11-E-USP-2013 v Uradnem listu RS dne 13. 9. 2013 in se izteče dne 14. 10. 2013.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov:
Javna agencija za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: