EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
18. 10.

JR12-RŠ-2013

Veljavnost razpisa: 18. 11.
Status Arhiv
JR12-RŠ-2013

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007 - UPB1, št. 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega Poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in št. 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju rezidenčnih štipendij za leto 2013 (v nadaljevanju: JR12-RŠ-2013)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, Ljubljana

Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR12-RŠ-2013 je sofinanciranje organizacije in izvedbe rezidenčnih štipendij v tujini.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki bodo zagotovile organizacijo in izvajanje enomesečnih rezidenčnih štipendij na lokacijah v tujini. Štipendije so namenjene vrhunskim in perspektivnim avtorjem leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku in bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.
JAK bo podprla kulturne projekte na področju rezidenčnih štipendij v okviru javnega razpisa v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini,
- širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:
- prijavni obrazec OBR-RŠ z obveznimi prilogami;
- dokazilo o plačilu tarife JAK, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 4/2013).

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Enako velja za elektronsko prijavo, ki jo mora JAK prejeti, preden se izteče rok za vložitev prijav.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte napisati "NE ODPIRAJ - VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR12-RŠ-2013. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedba prijavitelja: uradni naziv in naslov (sedež).
Hkrati mora biti najkasneje tega dne prijavni obrazec OBR-RŠ poslan po elektronski pošti na naslov: programi.ms@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv javnega razpisa in ime prijavitelja.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 18. 10. 2013 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 11. 2013.

Obrazci:

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: