EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
31. 01.

JR3-KNJIGA-2014

Veljavnost razpisa: 03. 03.
Status Arhiv
JR3-KNJIGA-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012, 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011, 100/2011 in 111/2013), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009 in št. 90/2011) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih knjige za leto 2014 (v nadaljevanju: JR3-KNJIGA-2014)

Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR3-KNJIGA-2014 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih izdaje knjig, izdaje revij, bralne kulture, literarnih prireditev, mednarodnega sodelovanj, delovnih štipendij in rezidenčnih štipendij v tujini.

JAK bo kulturne projekte v letu 2014 v okviru javnega razpisa JR3-KNJIGA-2014 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- izdaja kakovostnih knjižnih del in revij za otroke, mladino in odrasle ter spodbujanje dostopnosti knjig in revij javnosti, vključno z dostopnostjo e-knjig,
- izvedba projektov bralne kulture, ki spodbujajo branje različnih ciljnih skupin na nacionalni ali regionalni ravni ter oblikujejo vseživljenjske bralne navade,
- izvedba kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih literarnih prireditev z nacionalnim ali regionalnim dosegom,
- organizacija kakovostnih, prepoznavnih in inovativnih projektov, namenjenih trajnemu umeščanju slovenskega leposlovja in humanistike v tujini,
- neposredno podpiranje vrhunskih in perspektivnih mladih ustvarjalcev ter literarnih kritikov,
- promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih in esejističnih besedil, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR3-KNJIGA-2014 v Uradnem listu RS dne 31. 1. 2014 in se izteče dne 3. 3. 2014.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v aplikaciji in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazci za zahtevke za razpis JR3-knjiga-2014 so namenjeni izvajalcem, ki imajo sklenjene pogodbe o sofinanciranju na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na različnih področjih knjige za leto 2014:

področje Izdaja knjig;
področje Izdaja revij;
področje Bralna kultura
področje Literarne prireditve;
področje Mednarodno sodelovanje;
področje Delovne štipendije.

Poročila:

Končno poročilo za vsa področja je dostopno v aplikaciji za razpise: https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: