EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 08.

JR9-PVP-2014

Veljavnost razpisa: 12. 09.
Status Arhiv
JR9-PVP-2014

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 19/09 in št. 90/11) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/09, 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike za leto 2014 (v nadaljevanju: JR9-PVP-2014)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana. Naslov za pošto: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR9-PVP-2014 je sofinanciranje kulturnih projektov na področjih vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike, ki bodo bistveno prispevali k uveljavitvi slovenske kulture v mednarodnem prostoru.

JAK bo kulturne projekte v letu 2014 v okviru javnega razpisa JR9-PVP-2014 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
- prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike;
- promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
- neposredno podpiranje ustvarjalcev.

Osnovni razpisni področji
Vzorčni prevodi v tuje jezike (VP)

Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je sofinanciranje priprave prvih vzorčnih prevodov leposlovnih ali esejističnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v izbran tuj jezik, in sicer za prozno besedilo največ v obsegu 2 AP (60.000 znakov s presledki), za poezijo pa največ deset (10) pesmi ali dvesto (200 verzov). Upravičeni prijavitelji so nosilci avtorskih pravic, avtorji oz. založbe.

Prevodi v tuje jezike (P)
Opredelitev področja:
Predmet razpisnega področja je sofinanciranje priprave prevodov knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Upravičeni prijavitelji so fizične osebe - prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja v tujini.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Dokumentacija javnega razpisa JR9-PVP-2014 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Enako velja za elektronsko prijavo, ki jo mora JAK prejeti, preden se izteče rok za vložitev prijav.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 8. 8. 2014 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 12. 9. 2014.

 

Obrazci:

 

Zahtevki:

Obrazci za zahtevke za razpis JR9-PVP-2014 so namenjeni izvajalcem, ki imajo sklenjene pogodbe o sofinanciranju na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju vzorčnih prevodov v tuje jezike in prevodov v tuje jezike za leto 2014:
vzorčni prevodi v tuje jezike;
prevodi v tuje jezike;
prevodi v tuje jezike (ang).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: