EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
01. 04.

JR5–KN–2016

Veljavnost razpisa: 03. 05.
Status Arhiv
JR5–KN–2016

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 92/15), Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04, 14/09 in 19/15), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/2015) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009 in 10/14) objavlja

Javni razpis za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2016 (v nadaljevanju: JR5–KN–2016)

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet razpisa je izbor stanovskih društev, ki bodo avtorjem podeljevala delovne štipendije iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblike podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah.
JAK bo na podlagi tega razpisa izbrala največ 5 (pet) stanovskih društev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila v letu 2016.

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR5–KN–2016 v Uradnem listu RS dne 1. 4. 2016 in se izteče dne 3. 5. 2016.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku na elektronski naslov: vlasta.vicic@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Pdf prijavnega obrazca:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 6 04 2016).

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo, obračun stroškov in vsebinsko poročilo o izvedbi programa podeljevanja delovnih štipendij v letu 2016 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor izvajalcev na področjih podeljevanja delovnih štipendij iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2016 (oznaka razpisa: JR5–KN–2016).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: