EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
16. 09.

JR11–PRŠP–2016

Veljavnost razpisa: 17. 10.
Status Arhiv
JR11–PRŠP–2016

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 112/07, 40/12, 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 in 111/13), ter skladno s Pravilnikom o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Ur. l. RS, št. 107/15) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 19/09, 10/14) objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in rezidenčnih štipendij za tuje prevajalce za leto 2016 (v nadaljevanju: JR11-PRŠP-2016).

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2016 na naslednjih področjih knjige:

  • a) področjih prevodov v tuje jezike (P),
  • b) rezidenčne štipendije za tuje prevajalce v Sloveniji (RŠP).

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

3. 1 Prevodi v tuje jezike:

  • prevajanje kakovostnih in prepoznavnih izvirnih slovenskih del v tuje jezike;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • neposredna podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ en (1) prevod posameznega prevajalca.

JAK RS bo do konca leta objavila tudi poseben razpis, namenjen založnikom z nemškega govornega področja, kjer bodo lahko prijavitelji med upravičene stroške med drugim uvrstili tudi stroške prevodov.

3. 2 Rezidenčne štipendije za tuje prevajalce v Sloveniji:

  • neposredna podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih prevajalcev iz slovenščine v tuje jezike.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ tri (3) prijavitelje.

Prijavitelji na razpis (le pravne osebe) morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife. Fizične osebe so plačila tarife oproščene.

Obrazci:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 6 04 2016).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: