EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 03.

JR1–E-ZALOŽNIŠTVO–2017

Veljavnost razpisa: 03. 04.
Status Arhiv
JR1–E-ZALOŽNIŠTVO–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017 (v nadaljevanju: JR1E-ZALOŽNIŠTVO–2017)

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je:

  • Področje E-knjige: sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva, in sicer izdelave in objave kakovostnih elektronskih knjig v slovenskem jeziku.
  • Področje Spletni mediji: sofinanciranje kulturnih projektov, ki so pomembni za razvoj in uveljavljanje literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih.

JAK bo kulturne projekte na področju elektronskega založništva v letu 2017 podprla v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: 

  • pospeševanje nastajanja kakovostnih in žanrsko raznolikih elektronskih knjig v slovenskem jeziku,
  • pospeševanje nastajanja kakovostnih literarnih vsebin v slovenskem jeziku v spletnih medijih,
  • večanje dostopnosti elektronskih knjig v slovenščini,
  • večanje dostopnosti kakovostne literarne produkcije v spletnih medijih,
  • uveljavljanje in promocija literarne ustvarjalnosti v spletnih medijih,
  • podpora razvoju elektronskega založništva ter delovanju slovenskih spletnih knjigarn in knjižnic.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–E-ZALOŽNIŠTVO–2017 v Uradnem listu RS dne 3. 3. 2017 in se izteče dne 3. 4. 2017.
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Področje E-knjige

Področje Spletni mediji

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 01.04. 2017)

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2017, področje E-knjige, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2017 (podpora izdelavi elektronskih knjig).

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO SUBVENCIJE za kulturni projekt na področju elektronskega založništva za leto 2017, področje Spletni mediji, je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2016 (podpora ustvarjalnosti v spletnih medijih).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: