EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
10. 03.

JR2–USP–2017

Veljavnost razpisa: 10. 04.
Status Arhiv
JR2–USP–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017 (v nadaljevanju: JR2USP–2017)

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR2–USP–2017 je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige.

Razpis je namenjen sofinanciranju organizacije in izvedbe kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige, ki jih izvajajo nevladne in zasebne nepridobitne kulturne organizacije.

JAK bo podprla kulturne projekte poklicnega usposabljanja na področju založništva in knjigotrštva.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2–USP–2017 v Uradnem listu RS dne 10. 3. 2017 in se izteče dne 10. 4. 2017. Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10.03. 2017).

Zahtevki:

Obrazca (OBR1 in OBR2) za zahtevek sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov poklicnega usposabljanja na področju knjige za leto 2017.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: