EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
24. 03.

JR3–MDŠ–2017

Veljavnost razpisa: 26. 04.
Status Arhiv
JR3–MDŠ–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih mobilnosti in delovnih štipendij za leto 2017 (v nadaljevanju: JR3–MDŠ–2017) 

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige:

  • mobilnost v tujini (M),
  • delovne štipendije (DŠ) za literarne kritike in urednike knjižnih del.

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

Mobilnost v tujini (M) 

  • neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, ter založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc vrhunskih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
  • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov ali urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja za sofinanciranje izbrala največ dva (2) projekta posamičnega prijavitelja.

Delovne štipendije (DŠ) za literarne kritike in urednike knjižnih del

  • neposredna podpora literarnim kritikom in urednikom knjižnih del, ki imajo status samostojnega kulturnega ustvarjalca ali samostojnega podjetnika na področju kulture.

JAK bo v okviru tega razpisnega področja dodelila tri (3) delovne štipendije.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si povezava do nje pa tudi na naslovu 

www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/

, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR3–MDŠ–2017 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK 

www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/

 dne 24. 3. 2017 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 26. 4. 2017.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Zahtevki:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: