EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
07. 04.

JR4–CANKAR-2017–2018

Veljavnost razpisa: 12. 05.
Status Arhiv
JR4–CANKAR-2017–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 

Javni razpis za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017–2018 (oznaka: JR4Cankar-2017–2018)

Predmet javnega razpisa JR4–Cankar–2017–2018 je izbor izvajalcev in dvoletno sofinanciranje knjižnih projektov, namenjenih obeleževanju 100. obletnice smrti Ivana Cankarja, in sicer:

  • izvirnih knjižnih del, namenjenih predstavljanju in popularizaciji življenja in literarne ustvarjalnosti Ivana Cankarja. 

JAK bo kulturne projekte v okviru tega javnega razpisa sofinancirala v skladu z naslednjimi cilji:

  • popularizacija literarne ustvarjalnosti vrhunskega slovenskega avtorja,
  • povečanje deleža izvirnih del, namenjenih popularizaciji branja del slovenskih avtorjev,
  • obeležitev 100. obletnice smrti Ivana Cankarja (projekt Cankarjevo leto).

JAK bo v okviru tega javnega razpisa v sofinanciranje sprejela največ štiri (4) kulturne projekte.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR4–Cankar-2017–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne

7. 4.  2017 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 12. 5. 2017.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov knjige.projektni@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Kontaktna oseba za razpis: Vlasta Vičič, vlasta.vicic@jakrs.si, tel. 01 369 58 26.

Obrazci:
  • prijavni obrazec OBR1Cankar-2017–2018 Predstavitev knjižnega projekta z izjavami prijavitelja
  • prijavni obrazec OBR2Cankar-2017–2018 Finančna konstrukcija knjižnega projekta

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11.05. 2017).

Zahtevki:

2018

Obrazca OBR 1 – ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO KNJIŽNEGA PROJEKTA V OKVIRU CANKARJEVEGA LETA 2017-2018 in OBR 2 – FINANČNA KONSTRUKCIJA-CANKAR-2017 sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017-2018 (oznaka razpisa: JR4–Cankar-2017–2018)

Za leto 2018 morajo pogodbeniki v izvajanju projekta iz razpisa JR4-CANKAR-2018-2019 izpolniti in poslati spodnja dva obrazca:
– Obrazec 1: Zahtevek za izplačilo knjižnega projekta v okviru Cankarjevega leta za leto 2018
– Obrazec 2: Finančna konstrukcija knjižnega projekta v okviru Cankarjevega leta za leto 2018

 

2017

Obrazca OBR 1 - ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO KNJIŽNEGA PROJEKTA V OKVIRU CANKARJEVEGA LETA 2017-2018 in OBR2 - FINANČNA KONSTRUKCIJA-CANKAR-2017 sta namenjena pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje knjižnih projektov v okviru Cankarjevega leta za obdobje 2017-2018 (oznaka razpisa: JR4–Cankar-2017–2018)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: