EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
14. 04.

JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017

Veljavnost razpisa: 31. 10.
Status Zaprt
JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni poziv za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, v okviru podprograma KULTURA za leto 2017 (v nadaljevanju JP1-USTVARJALNA EVROPA-2017)

Predmet javnega poziva
JAK bo v letu 2017 sofinancirala projekte slovenskih izvajalcev s področja knjige, ki so bili v obdobju od 2014 do vključno 2017 izbrani na razpisih programa Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura, in v letu 2017 še vedno potekajo.

Področje poziva
Poziv se nanaša na vsa področja knjige, na katerih prijavitelji delujejo, v domačem in mednarodnem kulturnem prostoru (evropske platforme, evropske mreže, projekti sodelovanja, projekti literarnega prevajanja).

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 14. 4. 2017 ter traja do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 10. 2017.

Dokumentacija poziva obsega:

  • besedilo poziva,
  • prijavne obrazce.

Prijavitelj mora priložiti naslednjo dokumentacijo:

  • v celoti izpolnjen prijavni obrazec;
  • obvezne priloge.

Dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo v glavni pisarni JAK od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00.
Dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani http://www.jakrs.si/

Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanem obrazcu in mora vsebovati vse podatke, določene v dokumentaciji poziva, priložiti je treba tudi obvezne priloge.

Vloga mora biti predložena glavni pisarni oziroma oddana na pošti kot priporočena pošiljka na naslov: Javna agencija za knjigo, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: NE ODPIRAJ – JP1-USTVARJALNA-EVROPA-2017. Na hrbtni strani ovitka mora biti razločno naveden prijavitelj: ime, priimek in naslov (sedež).

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna.

Kontaktna oseba za poziv: Renata Zamida, e-pošta: renata.zamida@jakrs.si, tel.: 01 400 79 57.
Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure.

Obrazci:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 11. 05. 2017).

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije in poročilo o kulturnem projektu je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram Kultura (oznaka poziva: JP1–USTVARJALNA-EVROPA–2017).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: