EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 04.

JR5–RSK OŠ in SŠ–2017

Veljavnost razpisa: 22. 05.
Status Arhiv
JR5–RSK OŠ in SŠ–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017«
(v nadaljevanju: JR5–RSK OŠ in SŠ–2017)

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR5–RSK OŠ in SŠ–2017 je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih mladinskih leposlovnih, humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig, namenjenih mladim (izključena je prijava izdanih učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov ipd.), razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim ustvarjalcem mladinskega leposlovja, humanistike in poljudnoznanstvenih del, namenjenih mladim.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo izbrala dva (2) kulturna projekta in sicer:

  • a) Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjige) za sedmošolce;
  • b) Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor ene (1) kulturnega projekta (knjige) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR5–RSK OŠ in SŠ–2017 v Uradnem listu RS dne 21. 4. 2017 in se izteče dne 22. 5. 2017.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

OBR–RSK OŠ in SŠ 2017 

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 3 02 2017).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: