EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
30. 06.

JR6–PM–2017

Veljavnost razpisa: 18. 08.
Status Arhiv
JR6–PM–2017

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike in mobilnosti urednikov oziroma založnikov za leto 2017 (v nadaljevanju: JR6–PM–2017)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2017 na naslednjih področjih knjige:
a)      prevodi v tuje jezike (P),
b)      mobilnost založnikov/urednikov v tujini (M).

Prevodi v tuje jezike
Na tem javnem razpisu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih do 31. 8. 2019.

V okviru tega področja bodo sofinancirane priprave prevodov knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Upravičeni prijavitelji so fizične osebe – prevajalci v tuj jezik, ali pravne osebe, ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela slovenskega avtorja v tujini.

Mobilnost založnikov/urednikov v tujini
Na tem javnem razpisu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva na za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih v letu 2017.

V okviru tega področja bodo sofinancirani potni stroški založnikov ali urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del za udeležbo na strokovnih založniških prireditvah v tujini z namenom promocije in uveljavljanja slovenskih avtorjev.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR6–PM–2017 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK

www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/razpisi-in-pozivi/

dne 30. 6. 2017 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 8. 2017.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: programi.ms@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime in priimek prijavitelja ter področje (prevajanje, glasba idr.).

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis
Prijavitelji, ki so pravne osebe, so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Fizične osebe so plačila tarife oproščene.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 3 02 2017).

Dokumentacija javnega razpisa 

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: