EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
10. 11.

JR9–KNJIGA–2018–2019

Veljavnost razpisa: 11. 12.
Status Arhiv
JR9–KNJIGA–2018–2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (oznaka: JR9–KNJIGA–2018–2019)

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov).

JAK bo kulturne projekte sofinancirala na naslednjih področjih knjige: 

  • Izdaja knjig (IK),
  • Izdaja revij (IR),
  • Bralna kultura (BK),
  • Literarne prireditve (LP),
  • Mednarodno sodelovanje (MS).

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR9–KNJIGA–2018–2019 v Uradnem listu RS dne 10. 11. 2017 in se izteče dne 11. 12. 2017.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis  morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno dvoletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice:
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10 11 2017).

Obrazci:

Pdf prijavnih obrazcev v aplikaciji za vsa področja razpisa:

Zahtevki:

2019

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt za leto 2019 v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na vseh področjih Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019 (oznaka razpisa: JR9-KNJIGA-2018-2019). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2019, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2018 in 2019 ter oddano poročilo za leto 2018. 

PODROČJE IZDAJA KNJIG (IK) IN PODROČJE IZDAJA REVIJ (IR)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih IK in IR
PODROČJE BRALNA KULTURA (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področjih BK in LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
Zahtevek za izplačilo za leto 2019 – 1. obrok– predplačilo,  2., 3. in 4. obrok na področju MS

2018 – NOVI OBRAZCI ZAHTEVKOV
Zahtevek za predplačilo, 30%, vsa področja razpisa

Obrazec Zahtevek za predplačilo, 30% subvencije za kulturni projekt v obdobju 2018–2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2018–2019. Zahtevek je namenjen črpanju predplačila za leto 2018 (v višini 30 % odobrenih sredstev) pogodbenikom na vseh področjih razpisa (Izdaja knjig, Izdaja revij, Bralna kultura, Literarne prireditve, Mednarodno sodelovanje).
Zahtevki za drugi obrok
PODROČJE IZDAJA KNJIG (IK) IN PODROČJE IZDAJA REVIJ
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področjih IK IN IR
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:   Zahtevek za 2., 3. in 4. obrok subvencije na področjih IK IN IR
PODROČJE BRALNA KULTURA (BK) IN PODROČJE LITERARNE PRIREDITVE (LP)
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področjih BK IN LP
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:  Zahtevek za 2., 3. In 4. obrok subvencije na področjih BK IN LP
PODROČJE MEDNARODNO SODELOVANJE (MS)
·    Gospodarske družbe:   Zahtevek za 1. in 2. obrok subvencije na področju MS
·    Društva, zasebni in javni zavodi, ustanove:    Zahtevek za 2., 3. in 4. obrok subvencije na področju MS

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: