EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
09. 02.

JP1–M–2018

Veljavnost razpisa: 01. 10.
Status Arhiv
JP1–M–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju mobilnosti v tujini za leto 2018 (v nadaljevanju: JP1–M–2018)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področje javnega poziva
Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju mobilnost v tujini (M). 

Cilji javnega poziva in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljevJAK bo kulturne projekte na področju mobilnosti v tujini (M) podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • neposredna podpora avtorjem leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, založnikom/urednikom izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, literarnim agentom, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, ter prevajalcem leposlovnih ali humanističnih del iz slovenskega in v slovenski jezik;
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del v tujini ter razvoj kompetenc uveljavljenih in perspektivnih avtorjev leposlovnih ali humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku;
  • spodbujanje mreženja in razvoj kompetenc založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del;
  • promocija in uveljavljanje prevajalcev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ter spodbujanje njihovega razvoja kompetenc;
  • spodbujanje izobraževanja in razvoja kompetenc prevajalcev leposlovnih ali humanističnih del v slovenski jezik na dogodkih v tujini;
  • krepitev operativnih zmogljivosti založnikov/urednikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del in literarnih agentov, ki zastopajo enega ali več založnikov izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del ali več avtorjev izvirnih slovenskih leposlovnih ali humanističnih del, spodbujanje njihovega mednarodnega povezovanja in vključevanja v mednarodne mreže in projekte, spodbujanje uveljavljanja slovenske literarne ustvarjalnosti v mednarodnem prostoru ter krepitev potencialov za uspešno izvedbo projekta »Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu«.

JAK bo v okviru tega poziva za sofinanciranje izbrala največ tri (3) projekte posamičnega prijavitelja.

Rok poziva in način oddaje vlog
Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija

povezava do nje pa tudi na naslovu www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega poziva JP1–M–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila poziva na spletni strani JAK www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne

9. 2. 2018 ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 1. 10. 2018.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega poziva.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila
Katja Stergar, tel.: 01 369 58 27, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si

Besedilo poziva: JP1-M-2018

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: