EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Sep20
Oct20
Nov20
Dec20
Jan21
Feb21
Mar21
Apr21
May21
Jun21
Jul21
Aug21
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
02. 03.

JR1–RSK OŠ in SŠ–2018

Veljavnost razpisa: 05. 04.
Status Arhiv
JR1–RSK OŠ in SŠ–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12–ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07–UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2018« (v nadaljevanju: JR1–RSK OŠ in SŠ–2018)

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR1–RSK OŠ in SŠ–2018 je izbor in financiranje kvalitetnih izvirnih slovenskih leposlovnih knjižnih del ter humanističnih in poljudnoznanstvenih knjig za mladino, razvoj bralne kulture med mladimi in podpora slovenskim avtorjem s področja leposlovja ter humanistike in poljudnoznanstvenih del za mladino. Izključena je prijava učnih in izobraževalnih gradiv, znanstvenih študij in monografij, priročnikov, zbornikov, katalogov razstav ipd.

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) bo izbrala dva (2) kulturna projekta (dve (2) knjižni deli), in sicer:

  • Rastem s knjigo za osnovnošolce (RSK OŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za sedmošolce;
  • Rastem s knjigo za srednješolce (RSK SŠ) – izbor enega (1) kulturnega projekta (knjižnega dela) za dijake prvih letnikov srednjih šol.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–RSK OŠ in SŠ–2018 v Uradnem listu RS dne 2. 3. 2018 in se izteče dne 5. 4. 2018.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25.00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 02 03 2018).

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za RSK OŠ in SŠ 2018 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega ciljnega razpisa za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2018« ( JR1–RSK OŠ in SŠ–2018)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: