EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
23. 03.

JR3–PS–2018

Veljavnost razpisa: 23. 04.
Status Arhiv
JR3–PS–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor izvajalca mednarodnih prevajalskih seminarjev za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike v Sloveniji za leto 2018 (JR3–PS–2018)

Predmet javnega razpisa in vsebinska opredelitev javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR3–PS-2018 je sofinanciranje kulturnega projekta organizacije in izvedbe dveh mednarodnih prevajalskih seminarjev; prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike in specializiranega prevajalskega seminarja za prevajalce iz slovenščine v nemščino, z izvedbo in potekom v Sloveniji za leto 2018.

Mednarodni seminar za prevajalce in specializirani seminar za prevajalce ponujata vpogled v aktualno stanje slovenske sodobne književnosti in možnost sodelovanja s slovenskimi avtorji, kritiki, založniki, predavatelji in drugimi akterji s področja knjige.

Prevajalski seminar je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je posvečen prevajalskim delavnicam, kjer se udeleženci s pomočjo gostujočih avtorjev in strokovnih vodij delavnic ukvarjajo z izbranim odlomkom iz besedila določenega avtorja. Cilj tovrstnega dela je poglobljeno spoznavanje avtorjevega dela in opusa ter ustvarjanje pogojev, ki vodijo do objave knjižnega prevoda obravnavanega dela. 

Drugi del seminarja je namenjen predstavitvam in predavanjem slovenskih strokovnjakov na temo sodobne slovenske književnosti, založništva in promocije slovenske literature.

Število udeležencev je za vsakega od mednarodnih seminarjev predvidoma dvanajst (12) prevajalcev iz slovenščine v tuje jezike.

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo podprla organizacijo in izvedbo prevajalskih seminarjev v okviru javnega razpisa v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • povečanje števila izidov knjižnih objav vrhunskih prevodov;
  • uveljavljanje tujih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje tesnejšega sodelovanja med prevajalci, založbami in avtorji;
  • informiranje in širjenje obzorij vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • spodbujanje in strokovno usposabljanje vrhunskih in perspektivnih prevajalcev slovenske literature v tuje jezike;
  • kakovostna izvedba projekta Slovenija, častna gostja knjižnega sejma v Frankfurtu leta 2022.

JAK bo v okviru tega razpisa za sofinanciranje obeh prevajalskih seminarjev izbrala največ enega (1) prijavitelja.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR3–PS–2018 v Uradnem listu RS dne 23. 3. 2018 in na spletni stran www.jakrs.si ter se izteče dne 23. 4. 2018.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo na spodnjih obrazcih oddati v predpisanem roku v elektronski obliki na naslov programi.ms@jakrs.si in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila
Anja Kovač, anja.kovac@jakrs.si, tel.: 01/400 79 57

Besedilo razpisa: JR3-PS-2018

Obrazci:
  • prijavni obrazec OBR1-PS-2018 – vsebinska predstavitev projekta;
  • prijavni obrazec OBR2-PS-2019 – finančna konstrukcija projekta.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10. 04. 2018).

Poročila:

Končno poročilo:

Obrazca za končno poročilo:

OBR1: Končno poročilo PS
OBR2: Finančna konstrukcija končnega poročila PS


Rezultati

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: