EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
06. 04.

JR4–P–2018

Veljavnost razpisa: 07. 05.
Status Arhiv
JR4–P–2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2018  (v nadaljevanju: JR4–P–2018)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2018 na področju prevodov v tuje jezike (P).

Prevodi v tuje jezike
Na tem javnem razpisu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva na področjih prevodov v tuje jezike (P) za sofinanciranje kulturnih projektov, izvedenih do 31. 8. 2020.

V okviru tega področja bodo sofinancirane izdaje oz. izvedbe prevodov knjižnih del avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved za izdajo v knjižni obliki ali izvedbo v gledališču. Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe, gledališča), ki nameravajo zagotoviti izdajo oz. izvedbo prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku, v tujini.

Razpisni rok in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR4–P–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 6. 4. 2018 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 7. 5. 2018.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: programi.ms@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime in priimek prijavitelja ter področje (prevajanje, glasba idr.).

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis
Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 9 04 2018).

Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Obrazci:

a) OBR_P_SLO - prevodi tuje jezike (P)
b) OBR_P_ENG - prevodi tuje jezike (P) – angleški jezik

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: