EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
18. 05.

JR6–ŠTIPENDIJE-2018

Veljavnost razpisa: 18. 06.
Status Arhiv
JR6–ŠTIPENDIJE-2018

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018 (v nadaljevanju: JR6–ŠTIPENDIJE–2018)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet, namen in področja javnega razpisa
Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore avtorjem knjižničnega gradiva, ki je predmet javnega posojanja v splošnih knjižnicah. Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu. Knjižnično nadomestilo se ob podeljevanju štipendij za ustvarjalnost, ki so predmet tega javnega razpisa, izvaja tudi v obliki denarnih prispevkov živečim avtorjem knjižničnega gradiva za izposojo njihovih del, kar pa ni predmet tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo na petih različnih področjih, kjer nastaja knjižnično gradivo: leposlovje, prevajanje, ilustracija in fotografija, glasba in avdiovizualno področje.

Pri dodeljevanju štipendij se kot kriterij izbire upošteva kvalitetna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je razvidno iz kriterijev v 6. točki besedila tega javnega razpisa.

Štipendije za ustvarjalnost se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije iz knjižničnega nadomestila za ustvarjalnost v letu 2018 bodo podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.

Rok javnega razpisa in način oddaje vlog
Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR6–ŠTIPENDIJE–2018 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 18. 5. 2018 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 18. 6. 2018.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Hkrati mora prijavitelj najkasneje tega dne prijavne obrazce poslati po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje ime in priimek prijavitelja ter področje (prevajanje, glasba idr.).

Za popolno se šteje vloga, ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Pristojne uslužbenke za informacije in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

leposlovje

Jana Bales

01 369 58 27

jana.bales@jakrs.si

prevajanje, avdiovizualno področje

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic@jakrs.si

ilustracija in fotografija, glasba

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar@jakrs.si

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJ – KN 2018 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2018 (oznaka: JR6–ŠTIPENDIJE–2018), 
in velja za vsa področja razpisa (prevajanje, leposlovje, glasba, ilustracija in fotografija, avdiovizualno področje) ter vse vrste štipendij (delovne, rezidenčne idr.).
 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: