Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 04.

JR6-P-2019

Veljavnost razpisa: 15. 05.
Status Arhiv
JR6-P-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2019 (v nadaljevanju: JR6–P–2019)

Naziv in sedež naročnika 
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Predmet in področje javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2019 na področju prevodov v tuje jezike (P).

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo kulturne projekte na področju tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami: 

  • podpora prevajanju prve izdaje kakovostnih in prepoznavnih slovenskih del v tuje jezike; 
  • promocija in uveljavljanje avtorjev in njihovih del doma in v tujini;
  • dolgoročna podpora prevajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini, tudi v perspektivi projekta “Slovenija, častna gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2022”;
  • podpora prevajalcem iz slovenščine v tuje jezike.

Isti prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi največ dva (2) kulturna projekta. 

Dokumentacija javnega razpisa JR6–P–2019 je na voljo na spletni strani JAK.

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR6–P–2019«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.

Prijavitelj mora najkasneje tega dne izpolnjen prijavni obrazec poslati tudi po elektronski pošti na naslov programi.ms@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv prijavitelja in naziv javnega razpisa.

Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.

Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen prijavni obrazec.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 5. 4. 2019 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 15. 5. 2019.

Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
besedilo javnega razpisa JR6–P–2019,

Obrazci:
a) OBR_P_SLO - prevodi v tuje jezike (P)
b) OBR_P_ENG - prevodi v tuje jezike (P) – angleški jezik

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa:
prijavni obrazec JR6–P–2019 z obveznimi prilogami:

  • dokazilo o plačilu tarife, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/13 in 50/14);
  • pismo o nameri ali pogodba med prevajalcem ter pravno osebo s sedežem v tujini, ki bo izdala oz. izvedla prijavljeno delo v tujem jeziku, s predvidenim datumom izida oz. izvedbe, ki je najpozneje do 31. 8. 2021;
  • dokazilo o urejenih avtorskih pravicah (pisna izjava oz. drugo listinsko dokazilo nosilca avtorskih pravic, da se strinja z izdelavo prevoda v tuj jezik v skladu s tem razpisom);
  • aktualni katalog založbe, ki bo delo izdala, oz. gledališča, ki bo delo izvedlo (lahko kot spletna povezava).

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis
Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25,00 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna.
Tarifo v višini 25,00 EUR plačate na bančni račun Javne agencije za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, odprt na Upravi Republike Slovenije za javna plačila IBAN: SI56 0110 0600 0027 474, BIC / SWIFT = BSLJSI2X, z referenco plačila SI 00 6-2019 in namenom plačila »Tarifa JR6-P-2019«.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila
Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:
- Jani Bales, e-pošta: jana.bales@jakrs.si, tel.: 00386 (0)1 369 58 27;
- po 18. 5. 2019 pri Anji Kovač, e-pošta: anja.kovac@jakrs.si, tel.: 00386 (0)1 230 05 75

Obrazci:

a) OBR_P_SLO - prevodi v tuje jezike (P)
b) OBR_P_ENG - prevodi v tuje jezike (P) – angleški jezik

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 9 04 2018).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: