Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 04.

JR7-INJ-2019

Veljavnost razpisa: 15. 05.
Status Arhiv
JR7-INJ-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007, 40/2012 in 63/2013), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15 ) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 73/16) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju izdajanja knjižnih del slovenskih avtorjev v nemškem jeziku za leto 2019 (v nadaljevanju: JR7–INJ–2019)

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2019 na področju Izdajanje slovenskih avtorjev v nemškem jeziku.
Razpis je namenjen založnikom z nemškega govornega področja; prijavitelj je lahko izključno pravna oseba (založba) s sedežem v Avstriji, Nemčiji ali Švici.

Cilji javnega razpisa na področjih in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev
JAK bo kulturne projekte na področjih tega javnega razpisa podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • Prva izdaja izvirnih slovenskih del v nemškem jeziku;
  • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini;
  • podpora prevajalcem iz slovenskega v nemški jezik.

JAK bo v okviru tega razpisa za sofinanciranje izbrala največ en (1) projekt posameznega prijavitelja.

Razpisni rok in način oddaje vlog

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR7–INJ–2019 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne

5. 4. 2019 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 15. 5. 2019.

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih, datirana, žigosana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa JR7–INJ–2019 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega razpisa dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Enako velja za elektronsko prijavo, ki jo mora JAK prejeti, preden se izteče rok za vložitev prijav.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali jo oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR7–INJ–2019«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.

Prijavitelj mora najkasneje tega dne prijavni obrazec poslati tudi po elektronski pošti na naslov anja.kovac@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), obvezne priloge pa v obliki skena v PDF-obliki, zadeva/subject elektronskega sporočila pa naj vsebuje naziv prijavitelja in naziv javnega razpisa.

Za popolno se šteje vloga, ki je ki je do izteka roka razpisa vložena v pisni obliki in poslana po elektronski pošti.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s splošnimi in posebnimi pogoji ter kriteriji javnega razpisa.

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis
Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačilnega naloga najdete tukaj.

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila
Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:
- Anja Kovač, e-pošta: anja.kovac@jakrs.si, tel.: 01 230 05 75

Dokumentacija javnega razpisa
Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Obrazci:

Prijavni obrazec OBR_JR7-INJ-2019

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 9 04 2018).

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: