EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 05.

JR8-VKP-2019-2021

Veljavnost razpisa: 17. 06.
Status Arhiv
JR8-VKP-2019-2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019 do 2021 (oznaka: JR8–VKP–2019–2021)

Predmet in cilji javnega razpisa
Predmet javnega razpisa JR8–VKP–2019–2021 je izbor izvajalcev in sofinanciranje večletnih zahtevnih izvirnih in prevodnih knjižnih projektov v tiskani ali e-obliki:
- zbrana in izbrana dela slovenske književnosti in humanistike;
- prevodi temeljnih del svetovne književnosti in humanistike.
JAK bo v okviru tega javnega razpisa v sofinanciranje sprejela predvidoma največ 10 večletnih knjižnih projektov.

Večletni zahtevni knjižni projekt je definiran kot posamično knjižno delo ali tematsko zaokrožena serija knjig, katerih konceptualna in uredniška zasnova zagotavlja celovitost projekta. Zahtevnost večletnega knjižnega projekta pomeni, da ga zaradi obsega (najmanj 50 AP ali najmanj 6.000 verzov), strokovne in /ali tehnične zahtevnosti ni mogoče pripraviti in objaviti v enem letu. Zahtevnost knjižnega projekta je utemeljena tudi z vidika umestitve knjižnega projekta na trg, zagotavljanja njegove vidnosti in dostopnosti ter komunikacije ciljnemu občinstvu.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR8–VKP–2019–2021 v Uradnem listu RS dne 17. 5. 2019 in se izteče dne 17. 6. 2019.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 200,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

PDF prijavnega obrazca v aplikaciji.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 20.05.2019).

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni zahtevni knjižni projekt za leto 2021 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019 do 2021 (JR8-VKP-2019-2021). Pogoj za oddajo zahtevka je sklenjena pogodba o financiranju za obdobje 2019-2021 in oddano Vmesno poročilo o izvajanju projekta v letu 2020.

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni zahtevni knjižni projekt za leto 2020 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019 do 2021 (JR8-VKP-2019-2021).

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za večletni zahtevni knjižni projekt za leto 2019 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2019 do 2021 (JR8-VKP-2019-2021).

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: