Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 07.

JR-gostinski lokal-2019

Veljavnost razpisa: 12. 08.
Status Arhiv
JR-gostinski lokal-2019

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja na podlagi določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), 4. in 11. člena Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07 in nasl.)  Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnih prostorov v gostinske in knjigarniške namene (oznaka razpisa JR-gostinski lokal-2019)

Zbiralec vlog in najemodajalec razpisanih prostorov je v skladu z Zakonom o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07 in nasl.) Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju JAK/najemodajalec), Metelkova ulica 2b, 1000 Ljubljana.

Razpisani prostori se oddajajo za osnovni namen opravljanja gostinske in knjigarniške dejavnosti, cilj pa je zagotovitev kakovostne in raznovrstne gostinske in knjigarniške ponudbe v prostorih, v katerih deluje JAK.

Lastnik predmeta javnega zbiranja ponudb je Republika Slovenija, upravljavec pa JAK.Predmet tega javnega zbiranja ponudb je oddaja prostorov v najem za opravljanje gostinske in knjigarniške dejavnosti v poslovnem prostoru v pritličju na naslovu Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, ki obsegajo:

- gostinski in knjigarniški prostor: 39,69 m2;

- sanitarije s predprostorom: 8,84 m2;

- skladišče: 6,89 m2;

Skupaj: 55,42 m2

Najemnik bo imel pravico tudi do uporabe terase na vzhodnem delu prostorov JAK na naslovu Metelkova 2b.

Ponudnik mora oddati en izvod ponudbene dokumentacije skladno z navodili razpisne dokumentacije. Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. njenih posameznih delov. Ponudbena dokumentacija mora po vsebini in obliki slediti razpisni dokumentaciji. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.

Razpisna dokumentacija je na voljo ves čas trajanja razpisa (16. 07. 2019 do 12. 08. 2019) na spletni strani www.jakrs.si ali na naslovu Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Dodatne informacije oz. vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: gp.jakrs@jakrs.si

Ponudba mora biti oddana v tajništvu JAK najkasneje do 12. 08. 2019 do 15.00 ure, oziroma najkasneje ta dan kot priporočena pošiljka oddana na naslov JAK.


Rezultati

SKLEP
o oddaji stvarnega premoženja v najem 

Stvarno premoženje najemodajalca – prostor za opravljanje gostinske in knjigarniške dejavnosti, ki je v postopku javnega zbiranja ponudb skladno z Uredbo in besedilom Javnega zbiranju ponudb na podlagi merila za izbor prejel največje število točk

SE ODDA

Ponudniku Založba Goga, zavod za založniško in umetniško dejavnost, Glavni trg 6, 8000 Novo mesto, matična številka: 1357336000, davčna številka: SI23830557.
Pogodba o najemu se sklene za obdobje petih (5 let), in sicer od 1.12.2019 do 1.12.2024.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: