Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 11.

JR13–PROGRAM MS–2020–2023

Veljavnost razpisa: 07. 01.
Status Arhiv
JR13–PROGRAM MS–2020–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 in 73/16) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023 (oznaka: JR13–PROGRAM MS–2020–2023)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2020–2023 (štiriletno sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8.

Naziv in sedež razpisovalca

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR13–PROGRAM MS–2020–2023  v Uradnem listu RS dne 22. 11. 2019 in se izteče dne 7. 1. 2020.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 19.12. 2019).

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisni obrazec izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

 

Obrazci:

PDF prijavnega obrazca v aplikaciji in ankete:

OBR-MS;

- AN-MS.

Zahtevki:

Zahtevek programi MS 2021 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1: Zahtevek MS 2021: priložena obračunska dokumentacija sta namenjena pogodbenikom na področju razpisa JR13–PROGRAM MS–2020–2023. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: