EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
22. 11.

JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Veljavnost razpisa: 07. 01.
Status Zaprt
JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 in 73/16) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV za obdobje 2020–2023

(oznaka: JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2020–2023 (štiriletno sofinanciranje kulturnih programov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja pogojev iz točke 7 in kriterijev iz točke 8 na dveh področjih:

a) Bralna kultura (BK),

b) Literarne prireditve (LP).

Podprti programi na področju bralne kulture in literarnih prireditev zasledujejo skupne cilje kulturne politike, ki so povečanje deleža bralcev v vseh generacijskih skupinah, zagotavljanje visoke kakovosti literarnih festivalov, razvijanje občinstva, ki so mu programi namenjeni in visoka stopnja dostopnosti sofinanciranih programov.

Naziv in sedež razpisovalca
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023  v Uradnem listu RS dne 22. 11. 2019 in se izteče dne 7. 1. 2020.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje in za vsako področje oz. oddano vlogo posebej). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 7 1 2020).

Obrazci:

PDF prijavnega obrazca v aplikaciji:
- OBR-BK

- OBR-LP 

Zahtevki:

Zahtevek programi BK IN LP 2021 - 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - programi BK/LP 2021, sta namenjena pogodbenikom na področju razpisa JR12–PROGRAM BK IN LP–2020–2023, Poziv 2021.

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: