EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov19
Dec19
Jan20
Feb20
Mar20
Apr20
May20
Jun20
Jul20
Aug20
Sep20
Oct20
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
17. 01.

JR1–KG–2020–2021

Veljavnost razpisa: 17. 02.
Status Arhiv
JR1–KG–2020–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 in 73/16) objavlja

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2020–2021

(v nadaljevanju: JR1–KG–2020–2021)

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR1–KG–2020–2021 je sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah). 

Pojem »knjigarna« se na tem razpisu opredeljuje kot zidana ustanova/prostor ali trgovina, ki je registrirana za izvajanje knjigotrške dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, njena dejavnost je prodaja knjig in revij, ob tem pa izvaja kulturne dejavnosti oziroma dogodke.

Predmet tega razpisa niso spletne knjigarne in njihove kulturne dejavnosti na spletnih portalih.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–KG–2020–2021 v Uradnem listu RS dne 17. 1. 2020 in se izteče dne 17. 2. 2020.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si. 
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno dvoletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 17022020).

Besedilo razpisa

Obrazci:

- OBR–KG 

 

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek 1., 2., 3. in 4. obrok knjigarne za leto 2020 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega dvoletnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2020–2021. Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2020, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2020 in 2021. 

Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - Knjigarne 2020

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: