Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
31. 01.

JR3–KNJIGA–2020–2021

Veljavnost razpisa: 02. 03.
Status Arhiv
JR3–KNJIGA–2020–2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021

(oznaka: JR3–KNJIGA–2020–2021)

 

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8 na naslednjih področjih knjige:

  1. Izdaja knjig (IK),
  2. Bralna kultura (BK),
  3. Literarne prireditve (LP),     
  4. Mednarodno sodelovanje (MS).

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo vlogo izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti, žigosati in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

Prijavitelj, ki se prijavlja na več področij javnega razpisa, mora vlogo za posamično področje razpisa poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako področje razpisa posebej izpolniti ustrezen obrazec v spletni aplikaciji.

Prijavitelj, ki prijavlja več kulturnih projektov na istem področju razpisa, odda eno vlogo, v obrazcu pa izpolni podatke (vsebinske in finančne) za vsak prijavljeni kulturni projekt na istem področju posebej.

Rok za zbiranje vlog prične teči na dan najave javnega razpisa JR3–KNJIGA–2020–2021 v Uradnem listu RS in objave besedila razpisa na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 31. 1. 2020 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 2. 3. 2020.

Vsi zahtevani prijavni obrazci morajo biti izpolnjeni v celoti, datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami.

 

Izpolnjevanje razpisnih pogojev, način obravnavanja vlog in odločanje o izboru

Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na JAK imenuje direktorica JAK.

Če se prijavitelj na ta razpis prijavi s kulturnim projektom, ki vsebinsko ne izpolnjuje pogojev tega razpisa, in ga strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v razpisnem besedilu, se vloga zavrže kot vloga neupravičenega prijavitelja.

Vloge, ki ne bodo izpolnjene v celoti v spletni aplikaciji in na originalnih, datiranih, žigosanih in podpisanih prijavnih obrazcih oz. ne bodo izpolnjene v skladu z zahtevami dokumentacije javnega razpisa, se bodo štele kot nepopolne.

JAK bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih (5) dni po prejetju poziva JAK, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.

Za prepozno se bo štela vloga, ki ne bo oddana v tiskani obliki in v spletni aplikaciji do vključno 2. 3. 2020. Nepravočasne vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Prijavitelji, ki ne bodo izpolnjevali predhodno navedenih pogojev, bodo kot neupravičene osebe izločeni iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru kulturnega projekta spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo dela ali celotnih sredstev.

Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani JAK, ki bi pomenile daljše obdobje nedelovanja spletne aplikacije in prijave ne bi bilo mogoče oddati na predpisan način, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni na obrazcih, ki bodo v tem primeru objavljeni na spletnih straneh, in jo v fizični obliki preda agenciji na način, opredeljen v razpisni dokumentaciji. Samo v navedenem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo JAK upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah iz tega odstavka, ki bodo lahko razlog za to, da vloge v spletni aplikaciji ne bi bilo potrebno oddati pravočasno, bo JAK vlagatelje obvestil na svoji spletni strani. Brez obvestila iz prejšnjega stavka je potrebno vlogo pravočasno oddati v tiskani obliki in spletni aplikaciji.

JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.

 

Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja s pogoji in kriteriji javnega razpisa JR3–KNJIGA–2020–2021.

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam JAK.

O dodelitvi sredstev bo na podlagi poročila pristojnih strokovnih komisij JAK odločila direktorica JAK z odločbo o sofinanciranju posameznega kulturnega projekta.

Odpiranje vlog bo potekalo na JAK, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, in ni javno.

 

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni priložiti k vsaki posamični vlogi potrdilo o plačilu tarife v višini 200 EUR.

Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna.

Primer položnice

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 17022020).

 

Dokumentacija javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

besedilo javnega razpisa,

– prijavne obrazce v spletni aplikaciji za posamezna razpisna področja:

  1. Izdaja knjig (IK),
  2. Bralna kultura (BK),
  3. Literarne prireditve (LP),
  4. Mednarodno sodelovanje (MS).

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, besedilo razpisa pa tudi na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/.

 

Pristojne uslužbenke za informacije in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

Izdaja knjig

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Bralna kultura

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Literarne prireditve

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Mednarodno sodelovanje

Katja Stergar

01 369 58 27

katja.stergar(at)jakrs.si

Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Zahtevki:

 

PROJEKTI IZDAJANJA KNJIG

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt za leto 2021 v obdobju 2020–2021 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2020–2021 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2020-2021). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2021, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2020 in 2021.  

PROJEKTI BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV

Zahtevek projekti BK IN LP 2021 -  1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - BK/LP 2021 
Po potrebi lahko pogodbo BK ali LP za obdobje 2020-2021 v letu 2021 tudi uskladite. 

PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Zahtevek 2021 projekti MS in Priloga 1 k zahtevku 2021

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: