Preskoči na vsebino
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
30. 01.

CGP Bologna 2021

Veljavnost razpisa: 02. 03.
Status Arhiv
CGP Bologna 2021

Javni natečaj za izbor celostne grafične podobe projekta Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni leta 2021 (oznaka CGP Bologna 2021)

1. NAZIV IN SEDEŽ ORGANA, KI OBJAVLJA JAVNI NATEČAJ:

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JAK).

2. PREDMET JAVNEGA NATEČAJA:

Izbor celostne grafične podobe projekta Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni leta 2021 (oznaka CGP Bologna 2021).

3. NAMEN JAVNEGA NATEČAJA:

Projekt »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni leta 2021« je nacionalni projekt za promocijo in krepitev izvoznega potenciala slovenske knjižne ustvarjalnosti na področju otroške in mladinske literature in slovenske ilustracije. Vloga častne države gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni bo pomembno okrepila mednarodni potencial domačih otroških knjig in predvsem slovenske ilustracije, spodbujala prevode slovenskih otroških in mladinskih knjig, povečevala vidnost, ugled in prepoznavnost slovenskih avtorjev in krepila vlogo ilustracije. Tak nastop je enkratna priložnost v kontekstu mednarodnega sejma, ki uživa stalen in visok ugled ter je deležen pozornosti tako založniške in knjigotrške kot tudi medijske panoge. V letu 2021 bo potekal že 57 sejem, ki traja 4 dni in je namenjen izključno (odrasli) strokovni in drugi zainteresirani javnosti. V zadnjih letih sejem obišče okoli 30.000 strokovnih obiskovalcev, v šestih sejemskih halah se predstavlja več kot 1.400 razstavljavcev iz 80 držav sveta, v sklopu sejma pa se zgodi več kot 600 dogodkov; ob tem o sejmu poroča več kot 800 novinarjev iz 40 držav sveta. Hkrati se Slovenija s projektom predstavlja tudi splošni publiki z dogodki na različnih prizoriščih v mestu (spremljevalni kulturni program). S tem javnim natečajem Javna agencija za knjigo RS (organizator) izbira celostno grafično podobo za ta projekt.

4. VSEBINSKA IZHODIŠČA:

Slovenija je država, kjer je avtorski izraz na področju ilustracije in besedil književnosti za otroke tradicionalno na visoki ravni.

Slovenski ilustratorji se redno uvrščajo v kurirano razstavo bolonjskega sejma, kjer vlada močna globalna konkurenca (od več tisoč prispelih predlogov je na razstavo uvrščenih 70). Slovenski avtor Peter Svetina pa je letos med šestimi nominiranci za ugledno Andersenovo nagrado, ki se podeljuje na sejmu, kar je izjemen dosežek za slovensko ustvarjalnost.

Nacionalni projekt »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni«, ki je enkratni dogodek svetovnih razsežnosti, mora usmeriti mednarodno pozornost na našo nacionalno produkcijo na področju otroških in mladinskih knjig, njeno bogato tradicijo ter vrhunsko in raznoliko sodobno ustvarjalnost.

Projekt predstavlja tudi pomemben most do gostovanja Slovenije v vlogi častne gostje na mednarodnem knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022.

Z izbranim CGP želimo domači in mednarodni javnosti predstaviti izjemno kakovost in raznolikost izvirnih slovenskih otroških in mladinskih knjig ter identiteto Slovenije.

Predlog CGP naj ob simbolu (slikovnem delu) vsebuje tudi logotip (besedni znak oz. črkovni del), ki posreduje informacijo o slovenskem fokusu 2021, z možnim in smiselnim naborom naslednjih besed ali besednih zvez ter letnice po izboru prijavitelja: Slovenia, Bologna, 2021, Guest of Honour, Guest of Honour Country ipd.

Predlog CGP lahko, ni pa nujno, kot nacionalni element vsaj v enem delu vsebuje »slovensko zeleno« iz nacionalne znamke Slovenije (pantone U377).

5. POGOJI ZA SODELOVANJE:

Na javnem natečaju lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki delujejo na področju oblikovanja vizualnih komunikacij. Če je prijavitelj pravna oseba, mora v prijavnem obrazcu navesti, kdo je avtor predloga.

Na javnem natečaju ne smejo sodelovati predstavniki organizatorja, člani komisije ali njihovi ožji sorodniki do vključno drugega kolena.

Predlogi morajo biti v celoti izdelani v slovenskem jeziku ter morajo biti skladni z namenom javnega natečaja iz točke 3. in vsebinskimi izhodišči iz 4. točke.

Vsak prijavitelj sam nosi stroške priprave in predložitve predloga.

Avtor izbranega in nagrajenega predloga CGP je dolžan z organizatorjem skleniti pogodbo o izključnem prenosu materialnih avtorskih pravic na dan podpisa pogodbe, ki obsega pravico do reproduciranja, distribuiranja, predelave, javnega prikazovanja, brez časovne in teritorialne omejitve. Avtorju ostanejo moralne avtorske pravice in se ga navaja kot avtorja CGP. Prijavitelj oziroma avtor se bo s pogodbo zavezal tudi k nerazkritju vsebine CGP, vse do njene javne predstavitve.

Če komisija ne bi izbrala nobenega predloga CGP, je organizator prost zaveze do podelitve nagrade. V tem primeru lahko prijavitelji prosto razpolagajo s svojimi predlogi, ki jim bodo na njihovo zahtevo vrnjeni.

S prijavo prijavitelji soglašajo z vsemi pogoji oziroma določili tega javnega natečaja, ki so razvidni iz vsebine objave in natečajne dokumentacije.

Prijavitelji oziroma avtorji s podpisom Izjave o avtorstvu potrjujejo, da je njihov predlog CGP v celoti izvirno in še neobjavljeno avtorsko delo oziroma, da s prijavo predloga ne kršijo nobenih avtorskih, izvajalskih ali katerihkoli drugih pravic tretjih oseb.

Organizator se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in samo za namen, za katerega so bili pridobljeni ter jih ne bo posredoval tretjim osebam.

6. NAČIN IN ROK ODDAJE PRIJAVE NA NATEČAJ:

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih obrazcih natečaja, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji natečaja.

Dokumentacija javnega natečaja je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega natečaja prejmejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav, ki je v ponedeljek 2. marca 2020. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto.

Prijave morajo biti oddane v nevtralni zaprti ovojnici, ki ne bo razkrivala identitete prijavitelja (brez imena, priimka, firme ali morebitnega logotipa), z napisom »NE ODPIRAJ, JAVNI NATEČAJ CGP Bologna 2021«, na naslov Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, najkasneje v ponedeljek, 2. marca 2020.

Osnovna ovojnica naj bo označena s šifro, ki ne razkriva identitete sodelujočega (izbere si jo sodelujoči sam, npr. »šola« ali »#120974&«) in mora biti enaka na vseh oddanih dokumentih.

V notranjosti osnovne ovojnice morata biti dve ločeni nevtralni zaprti ovojnici, ki ne razkrivata identitete natečajnika in na katerih je označeno: »Ovojnica 1 – CGP« oziroma »Ovojnica 2 – Prijavitelj«, na obeh pa mora biti navedena ista šifra kot na osnovni ovojnici.

V ovojnici, označeni z »Ovojnica 1 - CGP« in šifro sodelujočega, oddajte predlog CGP, priročnik CGP v tiskani različici, pojasnilo idejne rešitve in USB ključek s predlogom CGP v elektronski obliki. V izogib pomešanju delov posameznega predloga med ocenjevanjem vsak del predloga (vsako stran) označite z izbrano šifro sodelujočega v zgornjem kotu.

V ovojnici, označeni z »Ovojnica 2 - Prijavitelj« in šifro prijavitelja, oddajte izpolnjene obrazce:

 • Prijava;
 • Izjava o sprejemanju pogojev CGP Bologna 2021;
 • Izjava avtorja predloga o izvirnosti predloga CGP.

Predlog, ki bo na naslov organizatorja prispel po poteku roka, bo na zahtevo prijavitelja vrnjen.

7. VSEBINA PREDLOGA CGP:

Ovojnica št. 1 mora vsebovati:

 • predlog znaka, ki naj vključuje znak, sestavljen iz besednega in slikovnega dela in primere ustreznih aplikacij znaka. Znak je sestavljen iz znakovne in tipografske rešitve, v črno-beli in barvni različici;
 • priročnik CGP, v katerem morajo biti opredeljene osnovne vizualne konstante, ki so temeljno izhodišče CGP (znak, barve, tipografija in odnosi med njimi in ponazoritev aplikacije znaka na različne promocijske materiale);
 • pojasnilo idejne rešitve, ki naj bo na kratko opisana in obrazložena z vsebinsko utemeljitvijo (do 5000 znakov) ;
 • USB ključek s predlogom CGP v elektronski obliki, v formatu pdf.

Osnovni elementi:

 • osnova za znak;
 • barvna in črno-bela izpeljanka.

Razmerja med elementi:

 • razmerje v znaku (npr. napis v razmerju do slikovnega dela oziroma simbola);
 • najmanjša velikost znaka;
 • pokončna in ležeča uporaba znaka.

Barvni sistem:

 • barve znaka;
 • uporaba znaka na barvnih podlagah.

Obvezen element predloga je grafična rešitev aplikacije znaka na treh poljubno izbranih materialih (npr. dopis, plakat, razglednica, nalepka, vrečka ipd.), ki so po mnenju prijavitelja oziroma avtorja primerni za promocijo projekta »Slovenija, častna gostja na mednarodnem knjižnem sejmu v Bologni leta 2021«.

Dobrodošel, vendar neobvezen element je tudi predlog spremljajočega slogana v slovenskem in angleškem jeziku.

Znak mora biti pripravljen v tiskani obliki in predviden za uporabo v vektorski obliki. Priročnik CGP mora biti naročniku predan v tiskani obliki. Po sklenitvi pogodbe o prenosu materialnih avtorskih pravic bo izbrani prijavitelj naročniku predal priročnik CGP tudi v elektronski obliki.

8. PREGLED IN OCENJEVANJE PRIJAVLJENIH PREDLOGOV:

Odpiranje prijav in pregled predlogov bo v četrtek, 5. marca 2020 ob 12.00 v prostorih Javne agencije za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Odpiranje prijav ne bo javno.

Predlogi, ki ne bodo izbrani, bodo prijaviteljem na njihovo zahtevo vrnjeni v roku 15 delovnih dni po objavi zmagovalca natečaja.

Strokovna komisija v sestavi: Maja Gspan, Pavle Učakar, Judita Krivec Dragan, Zdravko Duša in Sanja Janša, bo na podlagi meril iz točke 9 ocenila predloge, ki bodo izpolnjevali pogoje natečaja.

Iz ocenjevanja bodo izločeni predlogi, ki:

 • ne bodo vsebovali vseh zahtevanih sestavin predloga,
 • bodo prejeti po izteku roka, ki je določen za oddajo prijav,
 • bodo smiselno in konceptualno odstopali od naloge natečaja.

9. MERILA ZA OCENJEVANJE PREDLOGOV:

Idejna rešitev CGP – komunikacijski in kreativni vidik (najvišje možno število točk: 60)

 

Merilo

Možno število točk

1

Kreativni vidik: sodoben vizualen pristop, izvirnost, nezamenljivost in prepoznavnost.

20

2

Komunikacijski vidik: kreativnost in sporočilnost ideje.

20

3

Vsestranska uporabnost rešitve.

20

 

Priročnik CGP – celovitost in jasnost idejnih rešitev (najvišje možno število točk: 40)

 

Merilo

Možno število točk

1

Celovitost v smislu vključevanja in medsebojne skladnosti vseh zahtev pri formiranju in aplikaciji idejne rešitve.

20

2

Sporočilna jasnost in vizualna privlačnost logotipa in možnih aplikacij.

20

 

10. NAGRADA:

Predlog CGP, ki ga bo strokovna komisija ocenila z najvišjim številom točk, bo prejel nagrado v znesku 2.400,00 EUR bruto. Nagrada vključuje odkup materialnih avtorskih pravic za uporabo zmagovalnega predloga CGP.

Plačilo vseh morebitnih dajatev, povezanih z izplačilom nagrade, bremeni izbranega natečajnika.

11. DODATNE INFORMACIJE:

Organizator se zavezuje, da bo do izteka roka za oddajo prijav sodelujočim na voljo za podrobnejša pojasnila in dodatne informacije v zvezi z natečajem, in sicer na elektronskem naslovu katja.stergar@jakrs.si, v času uradnih ur pa tudi na telefonski številki +386 (0)1 369 58 27.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb javnega natečaja, ki morajo biti objavljene na istem mestu in na isti način, kot ta javni natečaj.

12. PRIDRŽKI ORGANIZATORJA:

Organizator si pridržuje pravico ustaviti postopek, zavrniti vse prijave ali odstopiti od izvedbe javnega natečaja, pod pogoji in ob smiselni uporabi 90. člena Zakona o javnem naročanju (UL RS št. 91/15 in 14/18 - ZJN-3).

 

Renata Zamida

Direktorica Javne agencije za knjigo RS

 

Dodatna gradiva:

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: