Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
08. 05.

JR8–ŠTIPENDIJE–2020

Veljavnost razpisa: 08. 06.
Status Arhiv
JR8–ŠTIPENDIJE–2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16 in 1/17 – popr.) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2020

(oznaka: JR8–ŠTIPENDIJE–2020)

Predmet, namen in področja javnega razpisa

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v kriterijih v 6. točki besedila tega javnega razpisa. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2020 podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si. Dokumentacijo javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji do roka za oddajo prevzamejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme do izteka roka za vložitev prijav.

Prijava na razpis JR8–ŠTIPENDIJE–2020 se lahko odda:

  • priporočeno po pošti. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR8–ŠTIPENDIJE–2020« ter obvezno dopisati področje, na katerega se prijavitelj prijavlja (npr. PREVAJANJE, GLASBA idr.). Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba imena in priimka ter naslova prijavitelja.

ALI

  • po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si kot skeniran, podpisan obrazec (zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje:  »NE ODPIRAJ – JR8–ŠTIPENDIJE–2020«, ime in priimek prijavitelja ter področje – prevajanje, glasba idr.). Če se prijava pošlje po elektronski pošti, jo mora JAK prejeti do 24.00 na dan, ko se izteče veljavnost razpisa.

Hkrati mora prijavitelj v obeh primerih oddaje vloge najkasneje tega dne prijavne obrazce v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office) poslati po elektronski pošti na naslov: stipendije@jakrs.si (zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje: »NE ODPIRAJ – JR8–ŠTIPENDIJE–2020«, ime in priimek prijavitelja ter področje - prevajanje, glasba idr.).

V primeru, da prijavitelj oddaja vlogo samo po elektronski poti, oba dokumenta (pdf in word) pošlje v enem elektronskem sporočilu.

Prijavitelj, ki se prijavlja na več področij javnega razpisa, mora vlogo za posamično področje razpisa poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako področje razpisa posebej izpolniti ustrezen obrazec. V primeru oddaje v elektronski obliki mora prav tako oddati vsako prijavo ločeno od druge in v ločenem elektronskem sporočilu.

Za popolno bo štela vloga, ki bo do izteka roka razpisa vložena tako, kot je navedeno v tej točki razpisa.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 8. 5. 2020 in se izteče 8. 6. 2020 oz. osmi dan od dneva prenehanja ukrepov v skladu z 2. členom Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/20 - ZZUSUDJZ), v kolikor bo dne 8. 6. 2020 ZZUSUDJZ še v veljavi. 

Dokumentacija in besedilo javnega razpisa JR8–ŠTIPENDIJE–2020 je na voljo na spletnem naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/.

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

Prijavni obrazec za posamezno področje z obveznimi prilogami:

1. Leposlovje:

2. Prevajanje:

3. Ilustracija in fotografija:

4. Glasba:

5. Avdiovizualno področje:

 

Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

prevajanje, avdiovizualno področje

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

ilustracija in fotografija, glasba

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

leposlovje

Miha Marinč

01 369 58 22

miha.marinc(at)jakrs.si

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJ – KN 2020 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost za leto 2020 (oznaka: JR8–ŠTIPENDIJE–2020), 
in velja za vsa področja razpisa (prevajanje, leposlovje, glasba, ilustracija in fotografija, avdiovizualno področje) ter vse vrste štipendij (delovne, rezidenčne idr.). 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: