Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 06.

JR5-P-2020

Veljavnost razpisa: 27. 07.
Status Arhiv
JR5-P-2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju prevodov v tuje jezike za leto 2020 (v nadaljevanju: JR5–P–2020)

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2020 na področju prevodov v tuje jezike (P) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8.

Razpisni rok in način oddaje vlog

Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih, datirana in podpisana ter mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Dokumentacija javnega razpisa JR5–P–2020 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega razpisa prejmejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Enako velja za elektronsko prijavo, ki jo mora JAK prejeti, preden se izteče rok za vložitev prijav.

Prijavitelj mora izpolniti predpisani prijavni obrazec OBR1-P ter nato podatke kopirati v obrazec v spletni aplikaciji Google Forms (slovenski: Prijavni obrazec JR5-P-2020; angleški: Application form JR5-P-2020). Prijavni obrazec OBR1-P mora datirati, natisniti, žigosati in podpisati, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji Google Forms) in z oddajo natisnjenega obrazca OBR1-P, ki ga morajo poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS JR5–P–2020«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.

Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.

Za države, kjer oddaja priporočene pošiljke zaradi epidemije Covid-19 na zadnji dan razpisa (27. julij 2020) ni omogočena, prijavitelji prijavno dokumentacijo v celoti oddajo skenirano kot e-pošto na naslov programi.ms@jakrs.si, obvezna je tudi oddaja v elektronski obliki v spletni aplikaciji Google Forms. Zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje ime prijavitelja in napis JR5–P–2020.

Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsako vlogo posebej izpolniti ustrezen prijavni obrazec.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 19. 6. 2020 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 27. 7. 2020.

 

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

- Katja Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si, tel.: 00386 (0) 1 369 58 27.

 

Renata Zamida

Direktorica Javne agencije za knjigo RS

 

Obrazci:

 

OBR_P_SLO - prevodi tuje jezike (P)

Spletni prijavni obrazec JR5-P-2020

(prosimo, izpolnite oba obrazca!)

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: