EU Skladi
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
19. 06.

JP3-TRUBAR-2020

Veljavnost razpisa: 15. 09.
Status Arhiv
JP3-TRUBAR-2020

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

 

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del  v tujih jezikih za leto 2020 (v nadaljevanju: JP3–TRUBAR–2020)

 

1. Naziv in sedež razpisovalca

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: JAK).

 

2. Predmet in področje javnega poziva

Predmet javnega poziva je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2020 na podlagi določb tega poziva in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točk 7 in 8 na področju stroškov tiska prevodov leposlovnih in humanističnih knjižnih del za odrasle, mladino in otroke v tuje jezike.

 

3. Cilji javnega poziva in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

 • podpora objavi prve izdaje izvirnih slovenskih del v tujih jezikih;
 • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini, tudi kot del predsedovanja Svetu EU 2021 in kot del kulturnih projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, ter Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu; v skladu z navedenim je cilj povečan prirast izidov v francoščini, nemščini, italijanščini, nizozemščini in angleščini;
 • dolgoročna podpora prevajanju, izdajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

Posamični prijavitelj lahko na ta poziv prijavi največ 3 (tri) posamične projekte.

 

4. Vsebinska opredelitev javnega poziva

V okviru tega poziva bodo sofinancirani stroški tiska prve izdaje knjižnih del v tujih jezikih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku, in sicer s področja leposlovja in humanistike za odrasle, mladino in otroke (vključno s slikanicami brez besed, grafičnimi romani in stripi) ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in umetnosti (izrecno izključena je podpora izdajanju učbenikov, znanstvenih monografij, razstavnih katalogov, kuharskih knjig in priročnikov za samopomoč). Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (založbe) s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku.

 

5. Okvirna vrednost javnega poziva JP3–TRUBAR–2020, obdobje za porabo sredstev ter sprememba ali prekinitev sofinanciranja

Okvirna vrednost javnega poziva JP3–TRUBAR–2020 znaša predvidoma 33.000 EUR.

Sredstva, dodeljena v okviru tega poziva, morajo biti porabljena v letu 2020 oz. v plačilnih rokih, kot jih bo določal veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije ter pogodba o sofinanciranju.

JAK si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh okvirno določenih sredstev tega javnega poziva.

Če JAK na podlagi rednega ali izrednega nadzora sofinanciranega kulturnega projekta ugotovi, da izbrani kulturni projekt v celoti ali delno ni bil izveden, da je bila izvedba kulturnega projekta neskladna s prijavno vlogo ali pogodbo, pomanjkljiva ali na neustrezni ravni, da se dejanski stroški kulturnega projekta razlikujejo od navedenih v prijavni dokumentaciji oziroma sklenjeni pogodbi o sofinanciranju kulturnega projekta, ali da prijavitelj ni upošteval v pogodbi določenih drugih obveznosti, lahko JAK zahteva delno ali celotno vračilo že izplačanih sredstev z zakonitimi obrestmi, pri čemer lahko prekine sofinanciranje na javnem pozivu izbranega kulturnega projekta.

Če se v času izvedbe postopkov tega javnega poziva obseg sredstev, ki je v državnem proračunu namenjen za sofinanciranje JAK, zmanjša do takšne mere, da ne zagotavlja izpolnitve ciljev poziva, lahko JAK postopek poziva ustavi, v primeru že izdanih odločb izda nadomestne odločbe, s katerimi ustrezno spremeni odločitev o sofinanciranju kulturnih projektov oziroma spremeni ali prekine že sklenjene pogodbe o sofinanciranju kulturnih projektov.

Vsa tveganja pri izvajanju kulturnega projekta pred izdajo odločbe in podpisom pogodbe o sofinanciranju izbranega kulturnega projekta nosi njegov izvajalec.

 

6. Obdobje sofinanciranja, višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Na tem javnem pozivu izbranim prijaviteljem bodo dodeljena sredstva na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike za sofinanciranje kulturnih projektov, ki so izvedeni v obdobju od 1. 12. 2019 do vključno 1. 12. 2020.

Med upravičene stroške sodijo izključno stroški tiska. Priznajo se v vrednosti, izkazani na računu ali drugi ustrezni računovodski listini.

JAK bo izbranim izvajalcem projektov sofinancirala do 70 % in največ 3.000,00 EUR stroškov tiska na prijavljeni kulturni projekt posamičnega prijavitelja.

Za stroške tiska upravičenec ne sme prejeti sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo JAK ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena za isti namen tudi iz drugih virov financiranja, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan JAK povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.

 

7. Pogoji za sodelovanje na javnem pozivu JP3–TRUBAR–2020

7.1 Splošni pogoji

Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

 • da imajo v času prijave na ta poziv izpolnjene vse pogodbene obveznosti oziroma urejena medsebojna razmerja z JAK;
 • da dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani JAK, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06-UPB2) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07-UPB1);
 • da za isti projekt (v celoti ali delu) poda vlogo le en prijavitelj;
 • da se z istim projektom (v celoti ali delu) na ta poziv prijavljajo samo enkrat;
 • da pri prijavi upoštevajo vsebinske opredelitve ter cilje področja skladno s 3. in 4. točko besedila poziva;
 • da prijavljeni kulturni projekti za iste stroške niso sofinancirani iz naslova drugih javnih razpisov ali pozivov;
 • da nimajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB);
 • da je vlogo podala upravičena oseba, da je bila vloga oddana pravočasno in skladno z navodilom o oddaji vloge iz 10. točke besedila tega poziva;
 • da prijavitelj sprejema sodelovalno dolžnost pri posredovanju verodostojnih informacij ter vsebinske in finančne dokumentacije in se zavezuje, da bo sodeloval pri izvajanju vsebinskega in finančnega nadzora;
 • da se prijavitelj zavezuje k vračilu dela ali celotnih sredstev na zahtevo JAK, če bo v postopkih nadzora JAK ugotovila nenamensko porabo proračunskih sredstev oz. preplačilo v odločbi in pogodbi določenega deleža upravičenih stroškov.

Prijavitelj poda izjavo o izpolnjevanju pogojev na prijavnem obrazcu. Če JAK naknadno zahteva izvirnike potrdil o izpolnjevanju pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

7.2 Posebni pogoji

Prijavitelji morajo ob splošnih izpolnjevati tudi naslednje posebne pogoje:

 • da so pravne osebe s sedežem v tujini, ki nameravajo zagotoviti izid prevoda dela avtorja, ki ustvarja v slovenskem jeziku;
 • da prijavlja največ tri (3) posamične knjižne izide;
 • da imajo za delo, ki ga prijavljajo, urejene avtorske pravice oziroma so pravice proste;
 • da prijavljeni prevod v knjižni obliki ni izšel pred 1. 12. 2019 in da gre za prvi prevod celotnega prijavljenega knjižnega dela v prijavljeni jezik;
 • da bo prevod izšel najpozneje do 1. 12. 2020;
 • da za stroške tiska, ki jih pri JAK uveljavljajo kot upravičene stroške, niso prejeli sredstev drugih financerjev;
 • da zaprošajo za sofinanciranje do 70 % in največ 3.000,00 EUR tiskarskih stroškov knjižne izdaje;
 • da prijavljajo kulturni projekt, ki je finančno uravnotežen, kar pomeni, da morajo biti prihodki in odhodki prijavljenega projekta enaki (prihodki = odhodki).

 

8. Ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti vloge

Odpiranje vlog in ugotavljanje njihove pravočasnosti oziroma popolnosti ugotavlja pristojni uslužbenec, ki ga izmed zaposlenih na JAK imenuje direktor. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja. Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k dopolnitvi. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih (5) dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

 

9. Kriteriji za ocenjevanje vlog

Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bo strokovna komisija obravnavala po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:

 

Kriteriji

Možno št. točk

1.

Reference založbe in predviden doseg dela s poudarkom na predvidenih promocijskih aktivnostih izdajatelja (obisk avtorja ipd.)

12

3.

Kakovost prijavljenega knjižnega dela in reference avtorja, ilustratorja in izbranega prevajalca

15

4.

Višina naklade (nad 1.000 izvodov 1 točka, pod 1.000 izvodov 0 točk)

1

5.

Prednostni kriterij – skladnost s cilji izidi v francoščini, nemščini, italijanščini, nizozemščini in angleščini

2

 

Skupno število točk

30

 

10. Uporaba kriterijev in način ocenjevanja

Strokovna komisija za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in humanistike bo obravnavala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Če prijavitelj odda nepopolno vlogo in jo kasneje samoiniciativno ali na poziv JAK v ustreznem roku dopolni, za čas prispetja šteje čas dopolnitve, s katero vloga postane popolna.

Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo JAK na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov. Strokovna komisija bo predlagala v financiranje projekte prijaviteljev, ki dosežejo najmanj 18 točk do porabe predvidenih sredstev. Med vlogami, ki so prispele istočasno, ima prednost vloga, ki je višje ocenjena.

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk.

Višina odobrenih sredstev za kulturni projekt je odvisna od obsega in finančne zahtevnosti kulturnega projekta ter sredstev, ki so namenjena pozivu, pri čemer med izbranimi kulturnimi projekti ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.

V kolikor za zadnjega v sofinanciranje sprejetega prijavitelja ne bo več na razpolago vseh zaprošenih sredstev, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

 

11. Rok poziva in način oddaje vlog

Dokumentacija javnega poziva JP3–TRUBAR–2020 je na voljo na spletni strani JAK www.jakrs.si, prav tako jo lahko zainteresirani v roku javnega poziva dvignejo v glavni pisarni JAK vsak delovnik med 10. in 12. uro.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Enako velja za elektronsko prijavo, ki jo mora JAK prejeti, preden se izteče rok za vložitev prijav.

Prijavitelj mora izpolniti predpisani prijavni obrazec OBR1-TRUBAR ter nato podatke kopirati obrazec v spletni aplikaciji Google Forms (slovenski: Prijavni obrazec JP3-TRUBAR-2020; angleški: Application form JP3-TRUBAR-2020). Prijavni obrazec OBR1 TRUBAR mora datirati, natisniti, žigosati in podpisati, vsebovati mora vse obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji poziva.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji Google Forms) in z oddajo natisnjenega obrazca OBR1 TRUBAR, ki ga morajo poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Vlogo je treba oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte napisati »NE ODPIRAJ – VLOGA NA JP3–TRUBAR–2020«. Na hrbtni strani kuverte je obvezna navedba uradnega naziva in naslova prijavitelja.

Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.

Za države, kjer oddaja priporočene pošiljke zaradi epidemije Covid-19 ni omogočena, prijavitelji prijavno dokumentacijo v celoti oddajo skenirano kot e-pošto na naslov programi.ms@jakrs.si, obvezna je tudi oddaja v elektronski obliki v spletni aplikaciji Google Forms. Zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje ime prijavitelja in napis JP3–TRUBAR–2020.

Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsak projekt posebej izpolniti ustrezen obrazec.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan najave javnega poziva v Uradnem listu RS in objave poziva na spletni strani JAK http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/ dne 19. 6. 2020 ter traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 15. 9. 2020.

 

12. Izločitev vlog

Za prepozno šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila v tiskani obliki oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 9. 2020 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času predložena glavni pisarni JAK. Za prepozno šteje tudi vloga, ki v elektronski obliki ne bo oddana do vključno 15. 9. 2020. Za prepozno šteje tudi vloga, ki je prispela ali bila oddana v elektronski obliki po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev. Nepravočasna vloga bo izločena iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Za nepopolno šteje vloga, ki ne bo izpolnjena v celoti v elektronski obliki in na originalnih, datiranih in podpisanih prijavnih obrazcih oz. ne bo izpolnjena v skladu z zahtevami dokumentacije javnega poziva. Za nepopolno šteje tudi vloga, ki je na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj ne dopolni v zahtevanem petdnevnem roku. Nepopolna vloga bo izločena iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

Prijavitelj lahko na lastno pobudo dopolnjuje vlogo do dneva njene obravnave s strani strokovne komisije.

Prijavitelji, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih (5) dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.

Za neupravičeno osebo šteje tisti prijavitelj, katerega vloga ne izpolnjuje pogojev, določenih v pozivu. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja. Prijavitelj, ki ne bo izpolnjeval splošnih in posebnih pogojev, bo kot neupravičena oseba izločen iz nadaljnje obravnave s sklepom o zavrženju.

JAK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani odločbi o izboru spremeni odločitev in s prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev ali pogodbenih obveznosti v času izvajanja nadzora razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo dela ali celotnih sredstev.

JAK prijavne dokumentacije in prilog ne bo vračala prijaviteljem.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s splošnimi in posebnimi pogoji ter kriteriji javnega poziva.

 

13. Odločitev

Direktorica na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme popolno vlogo, ki je bila naslednja po vrstnem redu in zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.

 

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:

 • natisnjen izbirni prijavni obrazec z obveznimi prilogami:
 • aktualni katalog založbe ((spletni ali tiskani)), ki bo delo izdala;
 • dokazilo o urejenih avtorskih pravicah (podpisana pogodba z nosilci avtorskih pravic, razen če niso pravice proste);
 • predračun[1] ali račun za tisk, v kolikor je knjiga že natisnjena
 • dokazilo o plačilu tarife, skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 4/13 in 50/14).

 

14. Plačilo tarife ob prijavi na javni poziv

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

 

15. Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Katja Stergar, tel.: 01 369 58 27, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si

Uradne ure za posredovanje informacij po telefonu in elektronskih medijih so v ponedeljek in četrtek od 9. do 12. ure, v sredo pa od 14. do 16. ure.

 

Renata Zamida

Direktorica Javne agencije za knjigo RS

 

[1] Račun je obvezna priloga zahtevka za izplačilo subvencije. Znesek izplačila ne sme preseči 70 % zneska na računu, ki je podlaga zahtevka za izplačilo. Če bo znesek na računu nižji kot znesek predračuna, na podlagi katerega je bila odobrena subvencija, se bo le-ta ustrezno znižala.

 

Obrazci:

OBRAZEC JP3-TRUBAR-2020

SPLETNI OBRAZEC JP3-TRUBAR-2020

(izpolniti je potrebno oba!)

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: