Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
05. 03.

JR3-TRUBAR-2021

Veljavnost razpisa: 23. 04.
Status Arhiv
JR3-TRUBAR-2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del

 v tujih jezikih za leto 2021

(v nadaljevanju: JR3–TRUBAR–2021)

 

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: JAK).

 

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2021 na področju stroškov tiska prevodov leposlovnih in humanističnih knjižnih del za odrasle, mladino in otroke v tuje jezike na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točk 7 in 8.

 

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora izidu prve izdaje izvirnih slovenskih del v tujih jezikih;
  • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini, tudi kot del predsedovanja Svetu EU 2021 in kot del kulturnih projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, ter Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu; v skladu z navedenim je cilj povečan prirast izidov v francoščini, nemščini, italijanščini, nizozemščini in angleščini;
  • dolgoročna podpora prevajanju, izdajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

Posamični prijavitelj lahko na ta razpis prijavi največ tri (3) posamične kulturne projekte.

 

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo izključno stroški tiska.

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 5. 3. 2021 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 23. 4. 2021.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki (z izpolnitvijo obrazca v spletni aplikaciji Google Forms) in z oddajo natisnjenega obrazca, ki ga morajo poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Za države, kjer oddaja priporočene pošiljke zaradi epidemije Covid-19 na zadnji dan razpisa (23. 4. 2021) ni omogočena, prijavitelji prijavno dokumentacijo v celoti oddajo skenirano kot e-pošto na naslov programi.ms@jakrs.si, obvezna je tudi oddaja v elektronski obliki v spletni aplikaciji Google Forms. Zadeva/subject elektronskega sporočila naj vsebuje ime prijavitelja in ime razpisa JR3–TRUBAR–2021.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.

 

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

 

Dokumentacija javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

  • Katja Stergar, e-pošta: katja.stergar(at)jakrs.si, tel.: +386 (0) 1 369 58 27.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: