EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 01.

JR2-VKP-2022-2024

Veljavnost razpisa: 21. 02.
Status Arhiv
JR2-VKP-2022-2024

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za sofinanciranje večletnih zahtevnih knjižnih projektov za obdobje 2022-2024                         

(oznaka razpisa: JR2–VKP–2022–2024).

 

Predmet javnega večletnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR2–VKP–2022–2024 je izbor izvajalcev in sofinanciranje izdaje večletnih zahtevnih knjižnih projektov v slovenskem jeziku:

  • izbrana in zbrana dela slovenske književnosti in humanistike;
  • prevodi temeljnih del in modernih klasikov svetovne književnosti in humanistike.

JAK bo v okviru tega javnega razpisa sofinancirala predvidoma deset (10) večletnih knjižnih projektov.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR2–VKP–2022–2024 v Uradnem listu RS dne 21. 1. 2022 in se izteče dne 21. 2. 2022.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200,00 EUR (za celotno triletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Dokumentacija razpisa obsega: 

Besedilo razpisa: Besedilo razpisa JR2-VKP-2022-2024

Obrazec:  

Pdf prijavnega obrazca v aplikaciji za oddajo vlog: - OBR-VKP.pdf

Primer položnice: https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Javni_razpisi_in_pozivi/Primer_poloznice.png

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10 02 2022).

Pristojna uslužbenka za razpis: Vlasta Vičič, tel. 01 369 58 26, e-pošta: vlasta.vicic@jakrs.si


Rezultati

Rezultati za obdobje 2022-2024

Rezultati razpisa JR2 VKP 2022-2024

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: