Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 01.

JR3-KNJIGA-2022-2023

Veljavnost razpisa: 21. 02.
Status Arhiv
JR3-KNJIGA-2022-2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni dvoletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023

(oznaka: JR3–KNJIGA–2022–2023)

 

Predmet in področja javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (dvoletno sofinanciranje kulturnih projektov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točke 7 in 8 na naslednjih področjih knjige:

  1. Izdaja knjig (IK),
  2. Bralna kultura (BK),
  3. Literarne prireditve (LP),
  4. Mednarodno sodelovanje (MS).

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR3–KNJIGA–2022–2023 v Uradnem listu RS dne 21. 1. 2022 in se izteče dne 21. 2. 2022.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200,00 EUR (za celotno dvoletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Besedilo razpisa: Besedilo razpisa JR3-KNJIGA_2022-2023

Obrazci: 

Pdf prijavnih obrazcev v aplikaciji za vsa področja razpisa:
- Izdaja knjig - OBR-IK

- Bralna kultura - OBR-BK

- Literarne prireditve - OBR-LP

- Mednarodno sodelovanje - OBR-MS 

Primer položnice: https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Javni_razpisi_in_pozivi/Primer_poloznice.png

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10 02 2022).

 

Pristojne uslužbenke za informacije in pojasnila

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

Izdaja knjig

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Bralna kultura

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Literarne prireditve

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

Mednarodno sodelovanje

Katja Stergar

01 369 58 27

katja.stergar(at)jakrs.si

Informacije lahko dobite po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro.

 

Zahtevki:

Zahtevek za leto 2023 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig razpisa JR3-KNJIGA-2022-2023.

Zahtevek za izplačilo JR3-KNJIGA-22-23, Izdaja knjig za leto 2023

Zahtevek za izplačilo JR3-KNJIGA-22-23, Mednarodno sodelovanje 2023 / PRILOGA1 - ZAHTEVEK  - PROJEKTI MS 2023 Finančna konstrukcija

Obrazec Zahtevek PROJEKTI BK IN LP 2023 - 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - projekti BK IN LP 2023, sta namenjena pogodbenikom na področju razpisa JR3–KNJIGA–2022–2023, PODROČJE BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV. Po potrebi lahko pogodbo projekti BK in LP za obdobje 2022-2023 v letu 2023 tudi uskladite. 

 

Zahtevki:

PROJEKTI NA PODROČJU IZDAJANJA KNJIG

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok subvencije za kulturni projekt izdaje knjig za leto 2022 v obdobju 2022–2023 je namenjen pogodbenikom na področju Izdaja knjig Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30% pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za leti 2022 in 2023.

 

PROJEKTI BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - BK/LP 2022 subvencije je namenjen pogodbenikom projektov bralne kulture (BK) in literarnih prireditev (LP) v okviru Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30 % pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za obdobje 2022–2023.  

 

PROJEKTI MEDNARODNEGA SODELOVANJA

Obrazec Zahtevek za 1., 2. , 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - MS 2022 subvencije je namenjen pogodbenikom projektov mednarodnega sodelovanja (MS) v okviru Javnega dvoletnega razpisa za izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov na področjih knjige za obdobje 2022–2023 (oznaka razpisa: JR3-KNJIGA-2022-2023). Pogoj za izstavitev zahtevka za 1. obrok, tj. predplačilo v višini 30 % pogodbene vrednosti v letu 2022, je sklenjena pogodba o sofinanciranju za obdobje 2022–2023.  

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: