Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
11. 02.

JR1–KG–2022–2023

Veljavnost razpisa: 11. 03.
Status Arhiv
JR1–KG–2022–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni dvoletni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah za obdobje 2022–2023

(v nadaljevanju: JR1–KG–2022–2023)

 

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa JR1–KG–2022–2023 je sofinanciranje kulturnih dejavnosti, ki jih izvajajo knjigarne za obdobje 2022–2023 (dvoletno sofinanciranje kulturnih dejavnosti v knjigarnah). 

Pojem »knjigarna« se na tem razpisu opredeljuje kot zidana ustanova/prostor ali trgovina, ki je registrirana za izvajanje knjigotrške dejavnosti v Republiki Sloveniji in/ali zamejstvu, njena dejavnost je prodaja knjig in revij, ob tem pa izvaja kulturne dejavnosti oziroma dogodke.

Predmet tega razpisa niso spletne knjigarne in njihove kulturne dejavnosti na spletnih portalih.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo vlog začne teči z dnem objave javnega razpisa JR1–KG–2022–2023 v Uradnem listu RS dne 11. 2. 2022 in se izteče dne 11. 3. 2022.
Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si
Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vsako vlogo plačati tarifo v višini 200,00 EUR (za celotno dvoletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Besedilo razpisa: JR1–KG–2022–2023

Obrazec:

- OBR–KG 

Primer položnice: 

https://www.jakrs.si/fileadmin/datoteke/Nova_spletna_stran/Javni_razpisi_in_pozivi/Primer_poloznice.png

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10 02 2022).

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila:

Tjaša Urankar, tjasa.urankar(at)jakrs.si, tel. 01 369 58 25

Informacije lahko dobite po elektronski pošti JAK in telefonu vsak delavnik med 10. in 12. uro.

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek KNJIGARNE 2023 - 1., 2., 3. in 4. obrok in Priloga 1 k zahtevku - Finančna konstrukcija - knjigarne 2023 sta namenjena pogodbenikom na podlagi JR1-KG-2022-2023.
Po potrebi lahko pogodbo KG za obdobje 2022-2023 v letu 2023 tudi uskladite. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: