Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 06.

JP1–DIGITALIZACIJA–2022

Veljavnost razpisa: 15. 09.
Status Arhiv
JP1–DIGITALIZACIJA–2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni poziv za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022 (v nadaljevanju: JP1–DIGITALIZACIJA–2022)

Predmet in namen javnega poziva:

Predmet javnega poziva JP1–DIGITALIZACIJA–2022 je izbor izvajalcev in financiranje projektov digitalizacije na področju knjige v letu 2022 na podlagi določb tega poziva ter izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točk 7 in 8 tega poziva.

Namen poziva je spodbujanje subjektov s področja knjige k digitalni nadgradnji poslovanja oz. posameznih poslovnih delov, posebej spletnih strani in spletnih knjigarn, z namenom optimizacije poslovanja in storitev ter večanja prepoznavnosti založniškega in knjigotrškega sektorja v spletnem okolju.

Projekti digitalizacije bodo financirani na naslednjih področjih:

  1. digitalizacija poslovanja (nakup administrativnih, poslovnih, računovodskih ipd. programov);
  2. nadgradnja obstoječe spletne strani;
  3. nadgradnja obstoječe spletne knjigarne;
  4. vzpostavitev nove spletne knjigarne založnika ali več založnikov;
  5. najem AI orodij za strojno branje oz. produkcijo zvočnih knjig.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega poziva
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega poziva JP1–DIGITALIZACIJA–2022 v Uradnem listu RS dne 3. 6. 2022 in traja do porabe sredstev oz. najkasneje do 15. 9. 2022.
 

Prijavitelji morajo vlogo izpolniti na ustreznih obrazcih. V celoti izpolnjeno vlogo morajo v predpisanem roku natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Obenem morajo prijavni obrazec poslati tudi po elektronski pošti na naslov knjige.projektni@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office).
 

Prijavitelj, ki se prijavlja na več področij tega poziva, mora za vsako področje izpolniti ustrezen prijavni obrazec ter vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti. Prijavitelj se lahko prijavi na več področij poziva, vendar na vsako področje le z (1) eno vlogo.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi za vlogo plačati tarifo v višini 25,00 EUR. K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

BESEDILO POZIVA:  JP1-DIGITALIZACIJA-2022

PRIJAVNI OBRAZCI:

OBR 1 - Področje a): DIGITALIZACIJA POSLOVANJA

OBR 2 - Področje b): NADGRADNJA SPLETNE STRANI

OBR 3 – Področje c): NADGRADNJA SPLETNE KNJIGARNE

OBR 4 – Področje d): VZPOSTAVITEV NOVE SPLETNE KNJIGARNE

OBR 5 – Področje e): AI ORODJA ZA STROJNO BRANJE

 

Primer položnice:

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)

Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 1.07. 2022).

 

Zahtevki:

Obrazec Zahtevek za izplačilo subvencije za projekt digitalizacije za leto 2022 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega poziva za sofinanciranje projektov digitalizacije na področju knjige za leto 2022. Zahtevek velja za vsa področja poziva: digitalizacija poslovanja, nadgradnja spletne strani, nadgradnja spletne knjigarne, najem orodij AI za strojno branje, vzpostavitev nove spletne knjigarne. 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: