EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 07.

JR10-ŠTIPENDIJE-2022

Veljavnost razpisa: 17. 08.
Status Arhiv
JR10-ŠTIPENDIJE-2022

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22 – ZDeb), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2022

(v nadaljevanju: JR10–ŠTIPENDIJE–2022)

 

1. Predmet, namen in področja javnega razpisa

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v kriterijih v 6. točki besedila tega javnega razpisa. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2022 podeljene na naslednjih področjih:

  1. leposlovje,
  2. prevajanje,
  3. ilustracija in fotografija,
  4. glasba,
  5. avdiovizualno področje.

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR10–ŠTIPENDIJE–2022 v Uradnem listu RS dne 15. 7. 2022 in se izteče dne 17. 8. 2022.
 

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku preko spletne aplikacije in jo natisnjeno v predpisanem roku poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

 

Besedilo razpisa:  JR10-ŠTIPENDIJE-2022

Prijavni obrazec za posamezno področje z obveznimi prilogami:

1. Leposlovje:

2. Prevajanje:

3. Ilustracija in fotografija:

4. Glasba:

5. Avdiovizualno področje:

 

Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila:

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

prevajanje, avdiovizualno področje

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

ilustracija in fotografija, glasba

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

leposlovje

Miha Marinč

01 369 58 22

miha.marinc(at)jakrs.si

 

 

 

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJ – KN 2022 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2022 (oznaka: JR10–ŠTIPENDIJE–2022) 


in velja za vsa področja razpisa (prevajanje, leposlovje, glasba, ilustracija in fotografija, avdiovizualno področje) ter vse vrste štipendij (delovne, rezidenčne idr.).  


Rezultati

Rezultati - področje ilustracija in fotografija 

Rezultati - področje glasba 

Rezultati - področje AV

Rezultati - področje prevajanje

Rezultati - področje leposlovje

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: