Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
18. 11.

JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025

Veljavnost razpisa: 19. 12.
Status Arhiv
JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2023–2025 (oznaka: JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje revijalnih programov za obdobje 2023–2025 (triletno sofinanciranje revijalnih programov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja pogojev in kriterijev iz točk 7 in  8. Na programskem razpisu bodo sofinancirane kakovostne revije za otroke, mladino in odrasle z nacionalnim dosegom (kulturne, literarne in humanistične revije ter revije, specializirane za različna področja umetnosti), ki prispevajo k raznovrstnosti revijalne produkcije in trga v Sloveniji.

Na tem razpisu ne bodo sofinancirani časopisi ali revije z dnevno-informativno, aktualno politično ali zabavno vsebino, vzgojno-izobraževalne revije, revije, namenjene preživljanju prostega časa, revije lokalnega značaja, znanstvene in strokovne revije, ki primarno sodijo na področje znanstveno-raziskovalne dejavnosti.

Naziv in sedež razpisovalca
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR14–REVIJALNI PROGRAM–2023–2025  v Uradnem listu RS dne 18. 11. 2022 in se izteče dne 19. 12. 2022.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.
 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo 200 EUR (za celotno triletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 15.12. 2022).

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisni obrazec izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

PDF prijavnega obrazca za revijalni program. 

Zahtevki:

Zahtevek za črpanje sredstev v letu 2023 je namenjen pogodbenikom na področju razpisa JR14-REVIJALNI PROGRAM-2023-2025 s sklenjeno pogodbo za leto 2023.


Rezultati

Rezultati razpisa JR14-revijalni program-2020-2023 za leto 2023

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: