Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
03. 03.

JR2–TRUBAR–2023

Veljavnost razpisa: 17. 04.
Status Arhiv
JR2–TRUBAR–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju stroškov tiska izvirnih slovenskih del

 v tujih jezikih za leto 2023

(v nadaljevanju: JR2–TRUBAR–2023)

Naziv in sedež naročnika

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: JAK).

Predmet in področje javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje kulturnih projektov v letu 2023 na področju stroškov tiska prevodov leposlovnih in humanističnih knjižnih del za odrasle, mladino in otroke v tuje jezike na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točk 7 in 8.

Cilji javnega razpisa in omejitev števila v sofinanciranje sprejetih prijaviteljev

JAK bo kulturne projekte na področju stroškov tiska prevodov v tuje jezike podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in vsebinskimi usmeritvami:

  • podpora izidu prve izdaje izvirnih slovenskih del v tujih jezikih;
  • promocija in uveljavljanje slovenskih avtorjev in njihovih del v tujini, tudi kot del kulturnih projektov Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Bologni, ter Slovenija, častna gostja mednarodnega knjižnega sejma v Frankfurtu; v skladu z navedenim je cilj povečan prirast izidov v francoščini, nemščini, italijanščini in angleščini;
  • dolgoročna podpora prevajanju, izdajanju in promociji slovenskih knjižnih del v tujini.

Posamični prijavitelj lahko na ta razpis prijavi največ tri (3) posamične kulturne projekte.

Višina sofinanciranja in upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo izključno stroški tiska.

Razpisni rok in način oddaje vlog

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 3. 3. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 17. 4. 2023.

 

Prijavitelji morajo vlogo oz. obrazce poziva izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si/si/avtorizacija, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in jo lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti dokazilo, ki je zahtevano v besedilu poziva oz. na obrazcu.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v elektronski obliki in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Vloga je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v elektronski in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke. Priporočena pošiljka, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednjo stran kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

Za popolno se šteje vloga, ki je vložena v pisni in elektronski obliki.

Prijavitelj, ki prijavlja več projektov, mora vlogo za vsak posamičen projekt poslati v svoji, ločeni kuverti in za vsak projekt posebej izpolniti ustrezen pisni in elektronski prijavni obrazec.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji javnega razpisa.

Plačilo tarife ob prijavi na javni razpis

Prijavitelji so skladno z določbami Tarife o izvajanju storitev Javne agencije za knjigo RS (Uradni list RS, št. 4/13 in 50/14) ob prijavi dolžni k vlogi priložiti potrdilo o plačilu tarife v višini 25 EUR. Če potrdilo ne bo priloženo, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi. Če po preteku roka za dopolnitev JAK ne bo prejela ustreznega potrdila, bo vloga zavržena kot nepopolna. Primer plačila tarife je na voljo tukaj.

Imetnik računa: Javna agencija za knjigo RS,

Banka: Banka Slovenije, UJP Ljubljana, Dunajska 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,

IBAN: SI56 0110 0600 0027 474,

BIC/SWIFT: BSLJSI2X,

Referenca: SI 00 “datum plačila” (npr: 08042022),

Namen plačila: tarifa JR2-TRUBAR-2023.

 

Dokumentacija javnega razpisa

Dokumentacija javnega razpisa obsega:

Vzorec obrazca: vzorec-jr2-trubar-2023-sl

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Informacije lahko dobite na spletni strani JAK www.jakrs.si, po telefonu in elektronski pošti JAK vsak delavnik med 10. in 12. uro pri pristojni uslužbenki:

  • Katja Urbanija, e-pošta: katja.urbanija(at)jakrs.si, tel.: +386 (0) 1 320 28 30.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: