Preskoči na vsebino
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
21. 04.

JR7–ŠTIPENDIJE–2023

Veljavnost razpisa: 22. 05.
Status Arhiv
JR7–ŠTIPENDIJE–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16, 1/17 – popr. in 58/22) objavlja

Javni razpis za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2023 (oznaka: JR7–ŠTIPENDIJE–2023)

 

Predmet, namen in področja javnega razpisa

Štipendije za ustvarjalnost se podeljujejo iz naslova knjižničnega nadomestila kot oblika podpore kakovostni izvirni ustvarjalnosti avtorjev knjižničnega gradiva, ki je predmet javne izposoje v splošnih knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS (www.cobiss.si).

Namen izvajanja knjižničnega nadomestila ter podeljevanja štipendij za ustvarjalnost je spodbujati ustvarjalnost posameznikov na področjih kulture, na katerih se ustvarja knjižnično gradivo in ki so v javnem interesu.

Pri podeljevanju štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se kot kriterij izbire upošteva kakovostna izvirnost, ki se ocenjuje na podlagi doseženih publicističnih, kritiških in strokovnih referenc, kot je podrobneje obrazloženo v kriterijih v 6. točki besedila tega javnega razpisa. Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila se upravičencem podeljujejo za tekoče leto.

Štipendije za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila bodo v letu 2021 podeljene na naslednjih področjih:

 1. leposlovje,
 2. prevajanje,
 3. ilustracija in fotografija,
 4. glasba,
 5. avdiovizualno področje.

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

 

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

 

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

 

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 21. 4. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 22. 5. 2023.

 

Prijavitelj se lahko prijavi samo na eno področje razpisa in z eno (1) vlogo.

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa JR7–ŠTIPENDIJE–2023.

 

Vzorci obrazcev po posameznih področjih razpisa z navedbo obveznih prilog prijavitelja

 1. Leposlovje:
 • OBR 1VRHUNSKI USTVARJALEC z obveznimi prilogami: oštevilčene fotokopije referenc, ki jih prijavitelj uveljavlja v okviru prijave na razpis;
 • v primeru prijave za delovno štipendijo je obvezna priloga tudi sklenjena pogodba z založnikom ali aneks k pogodbi, iz katerega izhaja, da bo samostojno izvirno delo v slovenskem jeziku natisnjeno in dostopno javnosti v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Fotokopijo dokazila dodate k natisnjeni vlogi.
 • OBR 2PERSPEKTIVNI USTVARJALEC z obveznimi prilogami: oštevilčene fotokopije referenc, ki jih prijavitelj uveljavlja v okviru prijave na razpis;
 • v primeru prijave za delovno štipendijo je obvezna priloga tudi sklenjena pogodba z založnikom ali aneks k pogodbi, iz katerega izhaja, da bo samostojno izvirno delo v slovenskem jeziku natisnjeno in dostopno javnosti v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Fotokopijo dokazila dodate k natisnjeni vlogi.
 1. Prevajanje:

OBR 1UVELJAVLJENI IN PERSPEKTIVNI PREVAJALCI OZ. PREVODOSLOVCI z obveznimi prilogami:

 • Bibliografija prevedenih in/ali prevodoslovnih del, objavljenih v knjižni ali revijalni obliki ali na radiu/televiziji;
 • kopija podpisane ustrezne založniške pogodbe ali aneksa k pogodbi za prevodno ali prevodoslovno delo, sklenjene od 1. 1. 2022 do datuma zaključka razpisa, ali že objavljeno prevodno ali prevodoslovno knjižno delo (priložiti 1 izvod knjige), če je delo izšlo v času od 1. 1. 2022 do datuma zaključka razpisa.

 

OBR 2REZIDENČNA ŠTIPENDIJA ZA PREVAJALCE z obveznimi prilogami:

- Bibliografija prevedenih in/ali prevodoslovnih del, objavljenih v knjižni ali revijalni obliki ali na radiu/televiziji;

- kopija podpisane ustrezne založniške pogodbe ali aneksa k pogodbi za prevodno ali prevodoslovno delo, ki ga bo prijavitelj pripravljal v okviru rezidenčnega bivanja, ali koncept znanstvenega dela s področja prevajalstva, ki ga bo prijavitelj pripravljal v okviru rezidenčnega bivanja, ali sinopsis pisnega prispevka, s katerim bo prijavitelj sodeloval na strokovnem prevajalskem dogodku, ali izkaz rezidenčnega bivanja: pismo rezidence, vabilo ali potrditev nastopa na simpoziju ipd. (dogodek ali rezidenčno bivanje mora biti izvedeno v letu 2023).

 

 1. Ilustracija in fotografija:
 1. izpis iz COBISSA, ki dokazuje pretežno (so)avtorstvo (najmanj) ene (1) z ilustracijami ali s fotografijami opremljene monografske publikacije, ki je izšla v slovenskem jeziku in ki je predmet knjižnične izposoje na področju ilustracije ali fotografije;
 2. največ tri (3) monografske publikacije/knjige v tiskani obliki ali drugi obliki (pdf ipd.), iz katere bo mogoč ogled prispevka v monografski publikaciji;
 3. kopije recenzij, ocen in drugih medijskih prispevkov, navedenih v obrazcu.
 1. Glasba:
 1. izpis iz COBISSA, ki dokazuje avtorstvo vsaj treh (3) del, ki so predmet knjižnične izposoje na področju glasbe – najmanj tri (3) izdaje notnega gradiva ali tri (3) izdaje nosilca zvoka;
 2. kopije recenzij in drugih, v medijih objavljenih ocen dela prijavitelja;
 3. kopija izjave ali vabila organizatorja v primeru kandidature za potovalno ali izobraževalno štipendijo.
 1. Avdiovizualno področje:
 1. filmografija, z vključenimi podatki o nagradah, prikazovanjih/napovedih prikazovanj na festivalih ali distribuciji filma;
 2. kopije recenzij in drugih medijskih ocen dela prijavitelja – do 5 najbolj referenčnih.

 

Pristojni uslužbenci za informacije in pojasnila

 

Področje

Uslužbenec

Telefon

E-pošta

prevajanje, avdiovizualno področje

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

ilustracija in fotografija, glasba

Tjaša Urankar

01 369 58 25

tjasa.urankar(at)jakrs.si

leposlovje

Miha Marinč

01 369 58 22

miha.marinc(at)jakrs.si

 

Zahtevki:

Obrazec ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO ŠTIPENDIJ – KN 2023 je namenjen pogodbenikom na podlagi Javnega razpisa za izbor prejemnikov štipendij za ustvarjalnost iz naslova knjižničnega nadomestila za leto 2023 (oznaka: JR7–ŠTIPENDIJE–2023) in velja za vsa področja razpisa (prevajanje, leposlovje, glasba, ilustracija in fotografija, avdiovizualno področje) ter vse vrste štipendij (delovne, rezidenčne idr.).  
 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: