Preskoči na vsebino
 • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
25. 08.

JR8-DELOVNE ŠTIPENDIJE-2023

Veljavnost razpisa: 25. 09.
Status Arhiv
JR8-DELOVNE ŠTIPENDIJE-2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 38/16, 1/17 – popr. in 58/22) objavlja

 

Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij  literarnim kritikom in prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike za leto 2023 (v nadaljevanju: JR8–DELOVNE ŠTIPENDIJE–2023)

 

Predmet, cilji javnega razpisa in omejitev števila dodeljenih delovnih štipendij

Predmet javnega razpisa je:

 • izbor prejemnikov in dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca ter
 • izbor prejemnikov in dodelitev delovnih štipendij prevajalcem literarnih in humanističnih knjižnih del, izvirno izdanih v slovenskem jeziku, v tuje jezike, prednostno v angleški, nemški in italijanski jezik.

JAK bo v letu 2023 delovne štipendije literarnim kritikom in prevajalcem literarnih in humanističnih knjižnih del, izvirno izdanih v slovenskem jeziku, v tuje jezike podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

 • podpora samozaposlenim na področju literarne kritike in prispevek k razvoju literarne kritike, vrednotenju in refleksiji književnosti in kakovosti knjižnih del;
 • podpora prevajalcem literarnih in humanističnih knjižnih del, izvirno izdanih v slovenskem jeziku,, v tuje jezike, večanje števila prevodov del slovenskih avtorjev v tuje jezike, tudi v fokusu nastopa Slovenije kot častne gostje na knjižnih sejmih v Frankfurtu (2023) in Bologni (2024).

JAK bo predvidoma podelila pet (5) delovnih štipendij literarnim kritikom in pet (5) delovnih štipendij prevajalcem iz slovenskega v tuje jezike.

 

Razpisni rok in način oddaje vlog

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu https://jakrs.e-razpisi.si, povezava do nje pa tudi na naslovu http://www.jakrs.si/javni-razpisi-in-pozivi/, na obeh naslovih so tudi podrobnejša navodila za uporabo aplikacije in izpolnjevanje vloge.

Po končanem izpolnjevanju in oddaji vloge v spletni aplikaciji morajo prijavitelji vlogo natisniti in lastnoročno podpisati. Natisnjeni vlogi morajo priložiti vsa morebitna listinska ali druga dokazila, ki so zahtevana v besedilu razpisa oz. na obrazcih.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencija za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Vlogo je potrebno oddati v zaprti kuverti in na sprednji strani kuverte nalepiti obrazec s črtno kodo, ki ga ob tiskanju vloge določi spletna aplikacija.

Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in na spletni strani JAK dne 25. 8. 2023 ter traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo vlog, ki je 25. 9. 2023.

Prijavitelj se lahko prijavi samo na eno področje razpisa in z eno (1) vlogo.

 

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo razpisa JR8–DELOVNE ŠTIPENDIJE–2023:

Natisnjen prijavni obrazec spletne aplikacije za posamezno področje z obveznimi prilogami:

 1. Literarni kritiki:
 • OBR 1 – Kritiki z obvezno prilogo: Bibliografija literarnih kritik, objavljenih v obdobju 2021–2023 v revijah in drugih medijih, vključno s prispevki na radiu/televiziji;
 1. Prevajalci iz slovenskega v tuje jezike:
 • OBR 1 – Prevajalci z obvezno prilogo: Bibliografija prevedenih literarnih in humanističnih knjižnih del, izvirno izdanih v slovenskem jeziku, v tuje jezike, objavljenih v knjižni ali revijalni obliki, in/ali bibliografija prevodoslovnih del.

Vzorec prijavnega obrazca po področjih

 1. Literarni kritiki
 2. Prevajalci

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

Zahtevki:

Zahtevek 1 je namenjen pogodbenikom - prejemnikom delovne štipendije za literarne kritike na razpisu JR8-DELOVNE ŠTIPENDIJE-2023.

Zahtevek 2 je namenjen pogodbenikom - prejemnikom delovne štipendije za prevajalce iz slovenščine v tuje jezike na razpisu JR8-DELOVNE ŠTIPENDIJE-2023.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: