Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov22
Dec22
Jan23
Feb23
Mar23
Apr23
May23
Jun23
Jul23
Aug23
Sep23
Oct23
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
01. 09.

JP2–SKS–2023

Veljavnost razpisa: 14. 09.
Status Arhiv
JP2–SKS–2023

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP) in Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) objavlja:

Javni poziv za sofinanciranje udeležbe založnikov na 39. Slovenskem knjižnem sejmu v letu 2023 (v nadaljevanju: JP2–SKS–2023)

 

Predmet in cilj  javnega poziva

Predmet javnega poziva je sofinanciranje stroškov, povezanih z udeležbo prijavitelja s stojnico na 39. Slovenskem knjižnem sejmu 2023 (v nadaljevanju: SKS 2023), ki bo potekal od 21. – 26. 11. 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Cilj poziva je neposredna podpora slovenskim založnikom, omogočanje kakovostne predstavitve slovenskih založnikov na SKS 2023, podpora udeležbi založb različne velikosti in programskih usmeritev na SKS 2023, skladno z uresničevanjem načela javne dostopnosti knjižne in revijalne produkcije ter promocije knjižnih del in avtorjev.

 

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega poziva
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega poziva JP2–SKS–2023 v Uradnem listu RS dne 1. 9. 2023 in traja do porabe sredstev poziva oz. najkasneje do 2. 10. 2023.
Prijavitelji morajo vlogo izpolniti na ustreznem obrazcu. V celoti izpolnjeno vlogo morajo v predpisanem roku natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno v času uradnih ur na naslov: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Obenem morajo prijavni obrazec poslati tudi po elektronski pošti na naslov vlasta.vicic@jakrs.si v tekstovnem dokumentu (npr. Word, Open Office), zadeva: Prijava na poziv JP2–SKS–2023.


Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme po elektronski pošti in natisnjeno po pošti, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Prijavitelj se lahko prijavi samo z eno (1) vlogo.

BESEDILO POZIVA JP2–SKS–2023

 

Prijavitelji morajo predložiti v celoti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo poziva JP2–SKS–2023:

- natisnjen prijavni obrazec z obveznima prilogama:

a) dokazilo o prijavi na 39. SKS 2023 in

b) dokazilo o plačilu Tarife za opravljanje storitev JAK RS (25,00 EUR).

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 10.09. 2023).

 

Pristojna uslužbenka za informacije in pojasnila

Vlasta Vičič

01 369 58 26

vlasta.vicic(at)jakrs.si

 

Zahtevki:

Obrazec zahtevek za izplačilo subvencije je namenjen pogodbenikom na pozivu JP2-SKS-2023.
Pogoj za izstavitev zahtevka je obojestransko podpisana pogodba o sofinanciranju udeležbe založnika na 39. SKS v letu 2023.

ZAHTEVEK JP2-SKS-2023

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: