Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 12.

JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2024–2027

Veljavnost razpisa: 19. 01.
Status Arhiv
JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2024–2027

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZnOrg)), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni večletni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev javnega kulturnega programa na področju KNJIŽNI PROGRAM za obdobje 2024-2027 (oznaka: JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2024–2027)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju KNJIŽNEGA PROGRAMA za obdobje 2024–2027 (štiriletno sofinanciranje knjižnih programov).

V okviru razpisa bodo sofinancirani knjižni programi založnikov, ki vključujejo leposlovna in humanistična knjižna dela slovenskih avtorjev za otroke, mladino in odrasle, prevodna leposlovna in humanistična dela tujih avtorjev za otroke, mladino in odrasle ter izvirna in prevodna dela s področij kulture in umetnosti, prispevajo k pluralnosti slovenskega knjižnega trga ter zagotavljajo visoko dostopnost in promocijo knjižnega programa

Naziv in sedež razpisovalca
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2024–2027  v Uradnem listu RS dne 15. 12. 2023 in se izteče dne 19. 1. 2024.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo 200,00 EUR (za celotno štiriletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

 

Podatki za plačilo tarife (rok do zaključka razpisa):

Prejemnik: Javna agencija za knjigo RS; Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Podračun pri UJP: SI56 0110 0600 0027 474

Namen: Plačilo tarife za razpis JR10-KP-2024-2027

Referenca (datum plačila, npr. 06 01 2024).

 

Besedilo razpisa JR10–KNJIŽNI PROGRAM–2024–2027

 

Vzorec obrazca OBR-KP

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: