Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 12.

JR11–PROGRAM MS–2024–2027

Veljavnost razpisa: 19. 01.
Status Arhiv
JR11–PROGRAM MS–2024–2027

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/09, 10/14 in 73/16) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2024–2027 (oznaka: JR11–PROGRAM MS–2024–2027)

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja za obdobje 2024–2027 (štiriletno sofinanciranje programov mednarodnega sodelovanja) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja kriterijev in pogojev iz točk 7 in 8.

Naziv in sedež razpisovalca

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR11–PROGRAM MS–2024–2027  v Uradnem listu RS dne 15. 12. 2023 in se izteče dne 19. 1. 2024.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa!

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Primer položnice za plačilo tarife za opravljanje storitev JAK RS  (Uradni list RS, št. 4/2013)
Kot referenco vpišite datum plačila (npr. 19.12. 2023).

Obrazci:

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisni obrazec izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

PDF prijavnega obrazca v aplikaciji in ankete:

OBR-MS;

- AN-MS.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: