Preskoči na vsebino
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Oct23
Nov23
Dec23
Jan24
Feb24
Mar24
Apr24
May24
Jun24
Jul24
Aug24
Sep24
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
15. 12.

JR9–PROGRAM BK IN LP–2024–2027

Veljavnost razpisa: 19. 01.
Status Arhiv
JR9–PROGRAM BK IN LP–2024–2027

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZnOrg, 3/22-ZDeb in 105/2022-ZZNŠPP), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja

Javni večletni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov na področju BRALNE KULTURE IN LITERARNIH PRIREDITEV za obdobje 2024–2027 (oznaka: JR9–PROGRAM BK IN LP–2024–2027)

Predmet in področji javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev in sofinanciranje javnih kulturnih programov za obdobje 2024–2027 (štiriletno sofinanciranje javnih kulturnih programov) na podlagi določb tega razpisa in izpolnjevanja pogojev iz točke 7 in kriterijev iz točke 8, in sicer na dveh področjih:

a) Bralna kultura (BK),

b) Literarne prireditve (LP).

Podprti javni kulturni programi na področju bralne kulture in literarnih prireditev zasledujejo skupne cilje kulturne politike, ki so:

  • povečanje deleža bralcev v vseh generacijskih skupinah,
  • zagotavljanje visoke kakovosti literarnih festivalov,
  • razvijanje občinstva, ki so mu programi namenjeni,
  • visoka stopnja dostopnosti sofinanciranih programov,
  • spodbujanje trajnostnega delovanja na področju kulture.

Naziv in sedež razpisovalca
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana.

Rok javnega razpisa
Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave javnega razpisa JR9–PROGRAM BK IN LP–2024–2027 v Uradnem listu RS dne 15. 12. 2023 in se izteče dne 19. 1. 2024.

Prijavitelji morajo vlogo oz. razpisne obrazce izpolniti s prijavo v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu spletnem naslovu https://jakrs.e-razpisi.si.

Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno vlogo zaključiti in oddati v predpisanem roku v spletni aplikaciji in jo natisnjeno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno vsak delavnik med 10. in 12. uro na naslov: Javna agencijo za knjigo RS, Metelkova 2b, 1000 Ljubljana. Prijava je vložena pravočasno, če jo JAK prejme v spletni aplikaciji in natisnjeni obliki, preden se izteče rok za vložitev prijav. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko JAK prejme prijavo, šteje dan oddaje poštne pošiljke.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa.

Prijavitelji na razpis morajo skladno s Tarifo za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, UL RS, št. 4/2013 in št. 50/14) ob prijavi plačati tarifo v višini 200 EUR (za celotno štiriletno obdobje in za vsako področje oz. oddano vlogo posebej). K natisnjeni vlogi morajo kot obvezno prilogo priložiti dokazilo o plačilu tarife.

Podatki za plačilo tarife (rok do zaključka razpisa):
Prejemnik: Javna agencija za knjigo RS; Metelkova 2b, 1000 Ljubljana

Podračun pri UJP: SI56 0110 0600 0027 474

Namen: Plačilo tarife za razpis JR9-PROGRAM BK IN LP-2024-2027

Referenca (datum plačila, npr. 19 01 2024).

Primer položnice

 

Besedilo razpisa: JR9–PROGRAM BK IN LP–2024–2027

Obrazec:

Pdf prijavnega obrazca v aplikaciji:
- OBR-BK z vključeno finančno konstrukcijo in obveznimi izjavami

- OBR-LP z vključeno finančno konstrukcijo in obveznimi izjavami

 

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: