EU Skladi
  • Javni razpisi in pozivi (Foto: Stockphoto)

Razpisi in pozivi

Časovna preglednica razpisov in pozivov Zaprt Odprt V pripravi

Nov21
Dec21
Jan22
Feb22
Mar22
Apr22
May22
Jun22
Jul22
Aug22
Sep22
Oct22
Prijava v sistem Pomoč
Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Aplikacija za pripravo vlog za tekoče javne razpise Registracija Prijava
09. 09.

JP3-PT-2011

Veljavnost razpisa: 10. 10.
Status Arhiv
JP3-PT-2011

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/2007), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007 - UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 19/2009) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2009) objavlja

Javni poziv za izbor kulturnih projektov na področjih promocije avtorjev in slovenskih avtorskih del v tujini za leto 2011
(v nadaljevanju: JP3-PT-2011)  

Naziv in sedež naročnika
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Predmet in področja javnega poziva
Predmet javnega poziva JP3-PT-2011 je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih promocije avtorjev in avtorskega dela:
a) mobilnost (M), namenjeno sofinanciranju potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku na področju leposlovja, za vabljene nastope na kulturnih prireditvah v tujini, predvsem za širšo javnost. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje potnih stroškov posamičnih avtorjev, ki ustvarjajo na področju humanistike, vendar le za vabljene nastope na odmevne kulturne prireditve v tujini za širšo javnost in za katere prijavitelji ne morejo pridobiti sredstev iz drugih virov.
b) prevodi v tuje jezike (P), namenjeno prevodom knjižnih del slovenskih avtorjev v tuje jezike, in sicer s področja leposlovja za odrasle, otroke in mladino ter esejističnih in kritiških del s področja kulture in humanističnih ved.
c) vzorčni prevodi (VP), namenjeno lastnikom avtorskih pravic (avtorjem oz. založbam) izvirnih leposlovnih ter esejističnih del, izdanih v slovenskem jeziku, ki bodo zagotovili prvi vzorčni prevod leposlovnega ali esejističnega dela v izbran tuj jezik.
d) promocija slovenskih avtorjev v tujini (PT), namenjeno slovenskim založnikom, ki bodo pripravili nove tujejezične kataloge posamičnih avtorjev leposlovnih, esejističnih in humanističnih del, ki ustvarjajo v slovenskem jeziku. Podpora bo služila promociji avtorjev in večanju prepoznavnosti slovenskega avtorskega dela v tujini.

Rok javnega poziva in način oddaje vlog
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave javnega poziva JP3-PT-2011 v Uradnem listu RS št. 71 z dne 9. 9. 2011 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev oz. najkasneje z iztekom zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je 10. 10. 2011.

Imate vprašanje

Vaše ime:
E-pošta:
Organizacija:
Vprašanje: