Dekle pred knjižno polico

Založništvo

 • sofinanciranje knjig in revij
 • knjižnično nadomestilo in delovne štipendije
 • zagotavljanje večje dostopnosti knjige
 • knjižni in revijalni portal
 • spodbujanje elektronskega založništva
 • Zakon o enotni ceni knjige
Sejemska stojnica JAK

Mednarodna dejavnost

 • udeležba na mednarodnih knjižnih sejmih
 • promocijska gradiva
 • izidi del slovenskih avtorjev pri tujih založbah
 • rezidenčne štipendije v tujini
 • mednarodni seminar za prevajalce slovenske literature

 

Košarkarji s knjigami

Bralna kultura

 • sofinanciranje literarnih prireditev in razvoja bralne kulture
 • sofinanciranje kulturnih programov knjigarn
 • kampanje za promocijo branja in knjige
 • strokovno usposabljanje na področju knjige
01. 10. 2015

Pripombe Javne agencije za knjigo RS na Osnutek predloga ZKUASP

Na Javni agenciji za knjigo RS smo proučili Predlog Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP). V zvezi s predlaganim zakonom želimo poudariti, da je bila z uveljavitvijo Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah v slovenski pravni red prenesena Direktiva Sveta 92/100/EGS z dne 19. novembra 1992 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L št. 346 z dne 27. 11. 1992, str. 61), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2006/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o pravici dajanja v najem in pravici posojanja ter o določenih pravicah, sorodnih avtorski, na področju intelektualne lastnine (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 28). ZASP je v 36. členu opredelil pravico javnega posojanja kot pravico do ustreznega nadomestila v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK), kadar se daje izvirnik ali primerek dela v rabo za določen čas, brez neposredne ali posredne gospodarske koristi in če poteka prek organizacije, ki izvaja to dejavnost kot javno službo. S temi določili je država avtorjem odvzela izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo dajanje v najem in posojanje in v zameno je bilo uvedeno knjižnično nadomestilo, kot so to predvidele tudi zgoraj omenjene direktive. V zvezi s tem JAK predlaga, da se v ZKUASP javno navede, da se zakon ne uporablja za upravljanje pravice do javnega posojanja, torej za dajanje na voljo za uporabo za omejeno časovno obdobje brez neposredne ali posredne gospodarske ali komercialne koristi, kadar se izvaja preko ustanov, dostopnih javnosti.